Спадщина, пам'ять та національна ідентичність

Спеціальність: Управління культурною спадщиною та культурним туризмом
Код дисципліни: 7.027.03.E.021
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Історія, музеєзнавство і культурна спадщина
Лектор: Кузьмин Роман, к. і. н., ст. викладач
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: У результаті вивчення дисципліни студент повинен отримати такі програмні компенентності: Загальні компетентності (ЗК) ЗК 1. Здатність приймати обґрунтовані рішення. ЗК 2. Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети. ЗК 5. Здатність виявляти ініціативу та підприємливість. Фахові компетентності (ФК) ФК 5. Здатність розвивати соціальне усвідомлення ролі культурної спадщини. ФК 7. Здатність впроваджувати новітні практики у вітчизняну музейну, туристичну та пам’яткоохоронну галузь. Фахові компетентності професійного спрямування (ФКС) ФКС 2.4. Здатність ініціювати та втілювати програми у музейній, пам’яткоохоронній та туристичній діяльності, спрямовані на збереження національної ідентичності. Уміння (УМ) УМ 4. Ефективно використовувати інформаційні технології та спеціалізоване програмне забезпечення у професійній діяльності. УМ 7. Розробляти інноваційні продукти на внутрішньому та зовнішньому ринках культурних послуг. УМ.13. Генерувати та втілювати проекти по діджиталізації об’єктів культурної спадщини. Автономія і відповідальність (АіВ) АіВ2. Здатність усвідомлювати необхідність навчання впродовж усього життя з метою поглиблення набутих та здобуття нових фахових знань.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Історико-культурний туризм Матеріальна культура та колекціонування Пам’яткознавство України в сучасному науковому дискурсі
Короткий зміст навчальної програми: Ознайомити студентів із міжнародною та національною нормативно-правовою базою в сфері охорони культурної спадщини та діяльності музеїв. Сформувати навички міжнаціонального, міжкультурного та міжрелігійного діалогу як запоруки розвитку музею в сучасному глобалізованому світі. Залучити студентів до процесу перетворення музеїв у агентів змін, на основі репрезентації музею як виразника культурного та соціального розмаїття минулого. 1.Історія та пам'ять. Дефініція понять традиція, спадщина, історична свідомість. 2.Ґенеза вивчення історичної пам'яті: від Арістотеля до memory studies. Меморіальний бунт 1960-70-х рр. 3.Культурна і комунікаційна пам'ять. Механізми пригадування та забування. Тріумф і травма. 4.Етнос, нація і пам'ять. Нація як “спільнота памяті”. 5.Взаємозв'язок пам'яті та ідентичності. 6.Ідентичність – марґінальність – чужість. Глокалізація та мультикультуралізм. 7.Візуалізована пам'ять: музеї та пам'ятники 8.Музей як суб'єкт історичної пам'яті.
Методи та критерії оцінювання: Рейтингове оцінювання за 100-бальною системою: поточний контроль – 40 балів (опитування. презентації, відповіді усні, письмові); підсумковий контроль – 60 балів (письмовий екзамен).
Рекомендована література: 1. Анкерсміт Ф. Постмодерністська “приватизація” минулого / Ф. Анкерсміт // Україна модерна. Пам'ять як поле змагань. – К.: Критика, 2009. – Вип. 4 (15). – С. 246-271. 2. Ассман А. Простори спогаду. Форми та трансформації культурної пам'яті / А. Ассман. – К.: Ніка-Центр, 2012. – 440 с. 3. Ассман Я. Культурная память: Письмо, память о прошлом и политическая идентичность / Я. Ассман. – Москва: Язык славянской культуры, 2004. – 368 с. 4. Бродель Ф. Ідентичність Франції. Простір та історія / Ф. Бродель. – К.: Вид-во Жупанського, 2013. – Кн. 1. – 368 с. 5. Історична пам'ять як поле змагань за ідентичність: матеріали “круглого столу”. – К.: НІСД, 2008. – 68 с. 6. Мастеница Е.Н. Наследие в музее: границы и горизонты интерпретации / Е.Н. Мастеница. – Точка доступу: http://www.bvahan.com/museologypro/muzeevedenie.asp?li2=1&c_text=17 7. Нагорна Л.П. Історична пам'ять: теорії, дискурси, рефлексії / Л.П. Нагорна. – К.: ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2012. – 328 с. 8. Нора П. Теперішнє, нація, пам'ять / П. Нора. – К.: КЛІО, 2014. – 272 с. 9. European Identity / ed. J. Checkel, P. Katzenstein. Cambridge, 2009. 265 p. 10. Halbwachs M. On Collective Memory. Chicago-London, 1992. 235 p. 11. Medieval Concepts of the Past. Ritual, Memory, Historiography / ed. G. Althoff Cambridge: University Press, 2002. 353 p.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).