Туризм і культура: теорія та тренди

Спеціальність: Управління культурною спадщиною та культурним туризмом
Код дисципліни: 7.027.03.E.017
Кількість кредитів: 7.00
Кафедра: Історія, музеєзнавство і культурна спадщина
Лектор: ассистент Павлишин А.М.
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Обґрунтовувати і створювати нові та модернізувати існуючі експозиції, виставки, екскурсійно-туристичні маршрути тощо. Розробляти інноваційні продукти на внутрішньому та зовнішньому ринках культурних послуг. Розробляти проекти з музеєфікації об’єктів історико-культурної та природної спадщини. Аналізувати й структурувати проблеми організації, приймати ефективні управлінські рішення, пов’язані із управлінням культурною спадщиною та культурним туризмом, і забезпечувати їх реалізацію. Аналізувати новітні практики популяризації культурного туризму на різних рівнях; Працювати над проектами з залучення громади до сфери культурної спадщини та розвитку культурного туризму. Здатність демонструвати розуміння основних екологічних засад, охорони праці та безпеки життєдіяльності та їх застосування. Здатність усвідомлювати необхідність навчання впродовж усього життя з метою поглиблення набутих та здобуття нових фахових знань;
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Управління культурним туризмом; Державне управління у музейній, туристичній та пам’яткоохоронній сферах
Короткий зміст навчальної програми: Теоретичні концепції та підходи у галузі туризму; культурна складова і її роль у формуванні туристичного зацікавлення; основні об’єкти культурного туризму та їх підготовка до відвідування туристів; організація і проведення культурно-пізнавальних турів; аналіз візуальних та текстових туристичних розповідей та їх рецепція; риторика автентичності та інсценізована автентичність; побудова та деконструкція міфів про місця; брендинг міст, пейзажів, людей; візуальна культура (туристичний погляд, туризм індукований кіно); туристична фотографія; соціальні медіа; явища «темного туризму», посттуризму, «туризму для бідних»; культурно-туристичний потенціал України; світові тенденції розвитку культурного туризму.
Методи та критерії оцінювання: - усне опитування, індивідуальна робота (45%); - підсумковий контроль (55%, контрольний захід, іспит)
Рекомендована література: Божко, Л. (2011). Культурний туризм як важливий чинник соціальнокультурного розвитку регіонів України. Культура України. Вип. 32. С. 3–10. Бочан, І. (2013). Розвиток ринку туристичних послуг в системі економічної безпеки держави: монографія. Львів: Вид-во «Сполом». 184 с. Кіндрачук, Н. (2012). Розвиток культурного туризму в Карпатському регіоні України: аналіз сучасного стану та перспективи розвитку. Інтелігенція і влада. Вип. 27. С. 117–123. Гнаткович, О. Д., & Назарова, С. В. (2018). Сучасні тенденції розвитку культурного туризму. Наукова думка сучасності і майбутнього, Матеріали 23 Всеукраїнської практично-пізнавальної конференції (с. 24–26). Дніпро, 25–31 жовтня 2018 р. Дичковський, С. (2019). Культурний туризм як сфера реалізації дозвіллєвих технологій та віртуального досвіду. Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв, 3, 89–95. Кляп, М. (2011). Сучасні різновиди туризму: навч. посібн. / М.П. Кляп, Ф.Ф. Шандор. Київ. 334 с. Котлер, Ф. (2005). Маркетинг мест. Привлечение инвестиций, предприятий, жителей и туристов в города, коммуны, регионы и страны Европы / пер. с англ. М. Акая при участии В. Мишучкова. – СПб. : Стокгольм. школа экономики в Санкт-Петербурге. 376 с. Культурний туризм як інструмент формування національної ідентичності. [Електронний ресурс]. – Доступний з http://www.tourlіb.net/stattі_ukr/kuzmuk.htm. Культурна політика України – оцінка міжнародних експертів / Рада культур. співпраці Ради Європи; М-во культури і туризму України. К. : Рада культур. співпраці, 2007. 56 с. Мальська, М., & Худо, В. (2007). Туристичний бізнес: теорія та практика. Навчальний посібник. Київ. 424 с. Савіцька, О. (2014). Культурний туризм: реалії та перспективи розвитку у львівській області. Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України. Вип. 24.1. С. 376–383. Can-Seng Ooi. (2002). Cultural Tourism & Tourism Cultures: The Business of Mediating Experiences in Copenhagen and Singapore. Copenhagen: Publisher Copenhagen Business School Press. 277 p. City Tourism & Culture: The European Experience. World Tourism Organization. (2005). 124 р. Mikos von Rohrscheidt А. (2008). Turystyka kulturowa: fenomen, potencjal, perspektywy. Gniezno: GWSHM Milenium. 477 s.