Захист магістерської кваліфікаційної роботи

Спеціальність: Управління культурною спадщиною та культурним туризмом
Код дисципліни: 7.027.03.O.013
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Історія, музеєзнавство і культурна спадщина
Лектор: Всі викладачі
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: В дипломній роботі студент повинен засвідчити, що він оволодів необхідними теоретичними знаннями та навичками їх практичного застосування в конкретних умовах. Написання курсової роботи ставить за мету стимулювання студентів до самостійного наукового пошуку та поглиблення їхніх знань з актуальних фахових проблем. Дипломна робота дає можливість виявити здатність студента самостійно осмислити проблему, творчо та критично її дослідити, збирати, аналізувати і систематизувати літературні джерела; здатність застосовувати отримані знання під час розв'язання практичних завдань; формулювати висновки, пропозиції, рекомендації з предмета дослідження. Матеріали курсової роботи можуть бути використані для подальшої дослідницької роботи студента – написання дипломної або магістерської роботи.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Історія України Музеологія
Короткий зміст навчальної програми: Дипломна робота є самостійною науково-дослідницькою роботою студента, що підсумовує набуті ним знання, вміння та навички з дисципліни, передбаченої навчальним планом. дипломна робота виконується з метою закріплення, поглиблення і узагальнення знань, одержаних студентом за час навчання, та їх застосування до комплексного вирішення конкретного фахового завдання. Написання курсової роботи є важливим етапом підготовки спеціаліста в фаховій галузі до виконання самостійної роботи за спеціальністю
Методи та критерії оцінювання: Якість виконаної та захищеної дипломної роботи оцінюється за рядом показників: актуальність, новизна обраної теми та практична цінність отриманих результатів; чіткість структури і логічна послідовність викладення матеріалу; наявність дискусійного та полемічного матеріалу, аргументованість і точність наведених даних; якість і глибина наукового, теоретичного, методологічного та практичного аналізу проблеми; змістовність доповіді студента про основні результати дослідження під час захисту; планомірний і систематичний характер роботи студента над темою; правильність оформлення дипломної роботи і своєчасність її здачі. Дипломна робота оцінюється за 4-бальною шкалою, а саме: «Відмінно». Дипломна робота виповнена на високому науковому рівні; містить елементи наукової новизни; має практичне значення; доповідь логічна і стисла, проголошена вільно. «Добре». Тема роботи розкрита, але мають місце недоліки не принципового характеру: в теоретичній частині поверхово проаналізовані літературні джерела; елементи новизни та практичного значення чітко не представлені; доповідь логічна, проголошена вільно; робота оформлена в межах встановлених вимог. «Задовільно». Тема роботи, в основному, розкрита, але мають місце недоліки змістового характеру: нечітко сформульована мета дослідження; аналіз наукової полеміки відсутній; в аналітичній частині є надлишок елементів описовості; добір інформаційних матеріалів (таблиці, схеми) не завжди обґрунтований, відсутні узагальнення отриманих результатів; низька практична значущість роботи; є зауваження щодо оформлення роботи. «Незадовільно». Нечітко сформульована мета дослідження. Відсутній логічний зв’язок між розділами роботи; огляд сучасних літературних джерел проведений без аналізу та узагальнення; переважає описовість окремих наукових фактів. Мають місце суттєві недоліки в оформленні роботи.
Рекомендована література: 1. Бобилєв В.П., Іванов І.І., Пройдак Ю.С. Методологія та організація наукових досліджень: Навчальний посібник – Дніпропетровськ: Системні технології, 2008. – 264 с. 2. Возний І. Основи наукових досліджень: навч. посіб. / І. Возний. — Чернівці, 2009. — 144 с. 3. Ковальчук В. В. Основи наукових досліджень : Навч. посіб. /В. В. Ковальчук, Л. М. Моїсеєв. - 2-ге вид., переробл. і допов. - К.: ВД "Професіонал", 2004. - 216 с. 4. П'ятницька-Позднякова І.С. Основи наукових досліджень у вищій школі:навч. посіб. для студентів ВНЗ. – К., 2003. 5. Цехмістрова Г.С. Основи наукових досліджень: навч. Посібник. — Київ: Видавничий Дім «Слово», 2003.— 240 c. 6. Шейко В. М. Організація та методика науково-дослідницької діяльності : Підручник / В. М. Шейко, Н. М. Кушнаренко. – 6-те вид., переробл. і доповн. - К. : Знання, 2008. – 310 с. 7. Яковенко Н. Вступ до історії. – Київ:Критика, 2007. – 368 с.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).