Інституційна соціологія

Спеціальність: Соціологія
Код дисципліни: 7.054.01.O.003
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Соціологія та соціальна робота
Лектор: к.соц.н., доцент Савка Віктор Євгенович.
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності). Здатність застосовувати сучасні соціологічні поняття, концепції та теорії для опису й пояснення соціальних явищ і процесів. Здатність презентувати результати соціальних досліджень та соціальних проектів українською та іноземними мовами. Застосовувати сучасні соціологічні поняття, концепції, теорії та результати емпіричних досліджень для опису й пояснення соціальних явищ і процесів. Вміти аналізувати емпіричні дані з використанням сучасних методів. Готувати звітні документи та наукові роботи за результатами соціальних досліджень відповідно до встановлених вимог. Вирішувати етичні дилеми відповідно до норм професійної етики соціолога та загальнолюдських цінностей. Узагальнювати результати власних наукових досліджень у різних формах (тез, статей, доповідей, презентацій тощо). Вміти збирати, систематизувати та узагальнювати соціальну інформацію у професійній діяльності. Здійснювати моніторинг та оцінювання соціальних проектів та програм відповідно до наявних критеріїв. Спеціалізовані концептуальні знання, що включають сучасні наукові здобутки у сфері професійної діяльності або галузі. знань і є основою для оригінального мислення та проведення досліджень. Критичне осмислення проблем у галузі та на межі галузей знань. Спеціалізовані уміння/навички розв’язання проблем, необхідні для проведення досліджень та/або провадження інноваційної діяльності з метою розвитку нових знань та процедур. Зрозуміле і недвозначне донесення власних знань, висновків та аргументації до фахівців і нефахівців, зокрема, до осіб, які навчаються. Відповідальність за внесок до професійних знань і практики та/або оцінювання результатів діяльності команд та колективів.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: пререквізити: • Соціологія постмодерну та глобалізації кореквізити: • Соціологія соціальних проблем • Сучасне українське суспільство: соціологічний аналіз • Сучасне українське суспільство як суспільство ризику • Роль релігії в сучасному суспільстві
Короткий зміст навчальної програми: Виникнення та етапи розвитку інституційної теорії. Сутність і класифікація соціальних інституцій. Система соціальних інституцій суспільства. Динаміка соціальних інституцій. Основи інституційного аналізу суспільних феноменів та його евристичні можливості. Соціальні інституції як об’єкт соціологічного аналізу; Сутність та класифікація соціальних інституцій; Соціальні інституції як системи; Соціальні інституції: функціонування та дисфункції; Соціальна інституція як динамічний феномен; Інституційна система суспільства: сутність, форми. Соціальна робота: процес інституалізації в Україні.
Методи та критерії оцінювання: • робота на практичних заняттях (усне опитування, участь у дискусіях та інтерактивних вправах), індивідуальна контрольна робота (40%) • підсумкова контрольна робота (екзамен): письмова форма (60%)
Рекомендована література: 1. Норт Д.,2000, Інституції, інституційна зміна та функціонування економіки. - К.: Основи. 2. Савка В.,2009,Соціальний інститут/соціальна інституція: спроба термінологічного розмежування та визначення// Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства. Зб. наук. праць. Вип.15. — Харків: Вид-во Харківського ун-ту. 3. Савка В., 2010, Соціальна робота як інституція: структурний аналіз//Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства. Зб. наук. праць. Вип.16. — Харків, Вид-во Харківського ун-ту. 4. Савка В., Мишок Р., 2019, Електронна демократія в Україні: інституційний аналіз// Вісник Харківського національного університету ім. В.Каразіна, Т. 41, Серія "Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи". 5. Guala, Francesco, 2016, Understanding Institutions: The Science and Philosophy of Living Together, Princeton N. J.: Princeton University Press. 6. Hechter, M., Opp, K. D. & Wippler, R., 2018, Social Institutions: Their Emergence, Maintenance and Effects. London and N-York:Taylor and Francis Group. 7. Ludwig, Kirk, 2017, From Plural to Institutional Agency: Collective Action II, Oxford: Oxford University Press. 8. Scott W. Richard, 2014, Institutions and Organizations. Stanford: Stanford University Press.