Аналіз категоріальних даних

Спеціальність: Соціологія
Код дисципліни: 7.054.01.O.002
Кількість кредитів: 6.00
Кафедра: Соціологія та соціальна робота
Лектор: ст. викл. Герус Ольга Ігорівна
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Здатність проведення досліджень на відповідному рівні. Здатність проектувати соціальні дослідження, розробляти й обґрунтовувати їхню методологію. Здатність готувати звітні документи та наукові роботи за результатами соціальних досліджень. Розробляти проекти соціальних досліджень та обґрунтувати їхню методологію. Вміти організовувати та проводити соціальні дослідження із використанням валідних та надійних методів. Аргументовано представляти власну думку, бути критичним та самокритичним у дискусіях з опонентами. Вміти аналізувати емпіричні дані з використанням сучасних методів. Представляти результати досліджень у письмовій та усній формах українською та іноземною мовами. Готувати звітні документи та наукові роботи за результатами соціальних досліджень відповідно до встановлених вимог. Вирішувати етичні дилеми відповідно до норм професійної етики соціолога та загальнолюдських цінностей. Вміти збирати, систематизувати та узагальнювати соціальну інформацію у професійній діяльності. Здійснювати моніторинг та оцінювання соціальних проектів та програм відповідно до наявних критеріїв. Спеціалізовані концептуальні знання, що включають сучасні наукові здобутки у сфері професійної діяльності або галузі знань і є основою для оригінального мислення та проведення досліджень. Спеціалізовані уміння/навички розв’язання проблем, необхідні для проведення досліджень та/або провадження інноваційної діяльності з метою розвитку нових знань та процедур. Зрозуміле і недвозначне донесення власних знань, висновків та аргументації до фахівців і нефахівців, зокрема, до осіб, які навчаються. Управління робочими або навчальними процесами, які є складними, непередбачуваними та потребують нових стратегічних підходів. Відповідальність за внесок до професійних знань і практики та/або оцінювання результатів діяльності команд та колективів.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: • Методологія дискурсивного аналізу; • Сучасне українське суспільство як суспільство ризику; • Аналітична соціологія в управлінських процесах; • Соціальні комунікації в публічному управлінні; • Сучасне українське суспільство: соціологічний аналіз.
Короткий зміст навчальної програми: Аналіз однієї категоріальної змінної. Типологія категоріальних змінних. Кодування категоріальних змінних. Частотний аналіз категоріальних змінних. Описові статистики для номінальних та порядкових ознак. Моделі зв’язку між двома категоріальними змінними. Основні моделі зв’язку для двох номінальних ознак. Коефіцієнти зв’язку для номінальних ознак. Побудова та аналіз двовимірних таблиць. Факторинй аналіз даних. Кластеринй аналіз даних. Підходи до аналізу багатовимірних таблиць.
Методи та критерії оцінювання: • поточний контроль: письмові звіти з лабораторних робіт, усне опитування, індивідуальна розрахункова робота (40%); • підсумковий контроль (контрольний захід, залік): письмова форма (60%).
Рекомендована література: 1. Паніотто, В. І., Максименко, В. С. & Харченко, Н. М. (2004). Статистичний аналіз соціологічних даних. К.: Вид. дім «КМ Академія»; 2. Горбачик, А. П. & Сальнікова, С. А. (2008) Аналіз даних соціологічних досліджень засобами SPSS: Навч. посіб. Луцьк : РВВ «Вежа» Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Украі?нки.; 3. Keuschnigg, M., Lovsjo, N. & Hedstrom, P. (2017). Analytical Sociology and Computational Social Science. Journal of Computational Science. DOI: 10.1007/s42001-017-0006-5. 4. Cruz, M. S.-G., Cilleros, M., Victoria, M. & Sanchez, G. (2019). Evaluation of Computer Assisted Qualitative Data Analysis Software (CAQDAS) Applied to Research. DOI: 10.1007/978-3-030-20798-4_41. 5. Edelmann, A., Wolff, T., Montagne, D. & Bail, C. A. (2020) Computational Social Science and Sociology. Annual Review of Sociology, 46(1). DOI: 10.1146/annurev-soc-121919-054621