Соціологія соціології

Спеціальність: Соціологія
Код дисципліни: 7.054.01.O.005
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Соціологія та соціальна робота
Лектор: ст.викладач Уманець Наталія Анатоліївна
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Застосовувати сучасні соціологічні поняття, концепції, теорії та результати емпіричних досліджень для опису й пояснення соціальних явищ і процесів. Здійснювати діагностику та інтерпретацію актуальних проблеми українського суспільства та світової спільноти, причини їхнього виникнення та наслідки. Розробляти проекти соціальних досліджень та обґрунтувати їхню методологію. Представляти результати досліджень у письмовій та усній формах українською та іноземною мовами. Вміти збирати, систематизувати та узагальнювати соціальну інформацію у професійній діяльності. Спеціалізовані концептуальні знання, що включають сучасні наукові здобутки у сфері професійної діяльності або галузі знань і є основою для оригінального мислення та проведення досліджень. Критичне осмислення проблем у галузі та на межі галузей знань. Спеціалізовані уміння/навички розв’язання проблем, необхідні для проведення досліджень та/або провадження інноваційної діяльності з метою розвитку нових знань та процедур. Здатність інтегрувати знання та розв’язувати складні задачі у широких або мульти-дисциплінарних контекстах. Здатність розв’язувати проблеми у нових або незнайомих середовищах за наявності неповної або обмеженої інформації з урахуванням аспектів соціальної та етичної відповідальності. Зрозуміле і недвозначне донесення власних знань, висновків та аргументації до фахівців і нефахівців, зокрема, до осіб, які навчаються. Відповідальність за внесок до професійних знань і практики та/або оцінювання результатів діяльності команд та колективів. Здатність продовжувати навчання з високим ступенем автономії.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: пререквізити: • Методика викладання соціології кореквізити: • Філософські проблеми наукового пізнання • Роль релігії у сучасному суспільстві
Короткий зміст навчальної програми: Соціологія соціології як галузь соціологічного знання. Місце соціології у соціальній реальності, її соціальна роль та суспільні функції. Актуальні проблеми сучасної соціології. Зародження та розвиток соціології соціології. Соціологічна рефлексія. Проблема науковості соціологічного знання Поліпарадигмальність в сучасній соціології. Ведучі тенденції у світовій соціологічній теорії на рубежі тисячоліть. Криза сучасної соціології та пошуки виходу із неї. Соціологія в ситуації постмодерну. Перспективи розвитку соціології у ХХІ ст.
Методи та критерії оцінювання: • усне опитування, робота в семінарі,участь в дискусіях (40%) • підсумковий контроль - презентація проекту дослідження (60%)
Рекомендована література: 1. Андерсон П. (2011) Истоки постмодерна. М.: Территория будущего. 2. Бауман З. (2008) Текучая современность. СПб.: Питер. 3. Бек У. (2000) Общество риска: На пути к другому модерну. М.: Прогресс-Традиция. 4. Волков, Ю.(2017) Социология будущего: социологическое знание и соціальний проект: монографія. М. 5. Гидденс Э. (2011) Последствия современности. М.: Праксис. 6. Кравченко, С.(2017) Социология риска и безопасности : учебник и практикум для академического бакалаврата. М. 7. Кравченко С.(2016) Социологическая діагностика рисков, уязвимости, доверия: учебное пособие. М. 8. Кравченко,С.(2010) Динамика социологического воображения: всемирная культура инновационного мышления. Монография. М. 9. Мариніч І.(2018) Метатеоретизування як форма епістемологічної рефлексії: виклики цифрової епохи//Соціальний вимір суспільства.Зб.наук.праць. Вип.10(2). Київ. С.39-53. 10. Соболевська М. (2014) Порядок дискурсу порядку: неофункціоналізм та постструктуралізм у сучасній соціологічній теорії. Київ : Логос. 11. Современная соціологія: ключевые направления и векторы развития(2018). Научная монография / Под общ. ред. Н.Г. Осиповой. М. 12. Соціологічна теорія: традиції та сучасність (2006). Навч.посіб/за ред. А.Ручки. Київ. 13. Пилипенко В, Гульбаршин Ч.,Привалов Ю. (2019) Метатеорії на початку ХХІ століття: модернізацій ний вектор соціології //Соціологія: теорія, методи, маркетинг. №3. С.82-101. 14. Черниш Н. (2017) Соціологія сьогодення: тенденції та перспективи розвитку //Соціологія: теорія, методи, маркетинг. №4. С.5-21. 15. Штомпка П. (2005) Социология. Анализ современного общества: Пер. с польск.СМ. Червонной. М.: Логос. 16. Alexander J.C. (2013) The Dark Side of Modernity. Cambridge: Polity.: Режим доступу: https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1452930/FULLTEXT01.pdf 17. Giddens А.(2014) Essential Concepts in Sociology / A. Giddens, Ph.W. Sutton. ? Polity Press,