Методика викладання соціології

Спеціальність: Соціологія
Код дисципліни: 7.054.01.O.006
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Соціологія та соціальна робота
Лектор: д.соц.н., проф. Піча Володимир Маркович.
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. Здатність застосовувати сучасні соціологічні поняття, концепції та теорії для опису й пояснення соціальних явищ і процесів. Здатність використовувати класичні та сучасні концепції навчання та методики викладання у педагогічній діяльності. Застосовувати сучасні соціологічні поняття, концепції, теорії та результати емпіричних досліджень для опису й пояснення соціальних явищ і процесів. Здійснювати діагностику та інтерпретацію актуальних проблеми українського суспільства та світової спільноти, причини їхнього виникнення та наслідки. Розробляти проекти соціальних досліджень та обґрунтувати їхню методологію. Вміти аналізувати емпіричні дані з використанням сучасних методів. Представляти результати досліджень у письмовій та усній формах українською та іноземною мовами. Готувати звітні документи та наукові роботи за результатами соціальних досліджень відповідно до встановлених вимог. Вирішувати етичні дилеми відповідно до норм професійної етики соціолога та загальнолюдських цінностей. Узагальнювати результати власних наукових досліджень у різних формах (тез, статей, доповідей, презентацій тощо). Вміти збирати, систематизувати та узагальнювати соціальну інформацію у професійній діяльності. Здійснювати моніторинг та оцінювання соціальних проектів та програм відповідно до наявних критеріїв. Спеціалізовані концептуальні знання, що включають сучасні наукові здобутки у сфері професійної діяльності або галузі знань і є основою для оригінального мислення та проведення досліджень. Критичне осмислення проблем у галузі та на межі галузей знань. Спеціалізовані уміння/навички розв’язання проблем, необхідні для проведення досліджень та/або провадження інноваційної діяльності з метою розвитку нових знань та процедур Зрозуміле і недвозначне донесення власних знань, висновків та аргументації до фахівців і нефахівців, зокрема, до осіб, які навчаються Управління робочими або навчальними процесами, які є складними, непередбачуваними та потребують нових стратегічних підходів Відповідальність за внесок до професійних знань і практики та/або оцінювання результатів діяльності команд та колективів Здатність продовжувати навчання з високим ступенем автономії
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: кореквізити: • Аналіз категоріальних даних • Соціологія постмодерну та глобалізації • Соціологія соціології • Сучасне українське суспільство: соціологічний аналіз • Сучасне українське суспільство як суспільство ризику
Короткий зміст навчальної програми: Методика викладання як педагогічна дисципліна. Соціологічні дисципліни: їх види та особливості викладання. Підготовка викладача до проведення навчального заняття з соціології. Попередня підготовка студента до заняття. Методика проведення лекцій, семінарських та практичних занять. Правила спілкування викладача і студента. Методи активізації пізнавальної діяльності студентів. Самостійна робота студентів. Науково-дослідна робота студентів. Види навчально-наукових робіт та їх місце у вивченні соціологічних дисциплін. Дистанційне навчання та його особливості. Види контролю за навчальною роботою студентів. Зворотній зв'язок викладача та студента і його роль у студентоцентрованому навчанні. Академічна доброчесність як проблема у викладанні соціологічних дисциплін. Особливості популяризації соціологічних знань у нестудентських аудиторіях.
Методи та критерії оцінювання: • робота на практичних заняттях (усне опитування, участь у дискусіях та інтерактивних вправах), індивідуальна контрольна робота (40%) • підсумкова контрольна робота (екзамен): письмова форма (60%)
Рекомендована література: 1. Іванов А.Ю. Методична розробка із соціології «Інноваційні методи викладання соціології» [Електронний ресурс] / А.Ю. Іванов. – 2018. = Режим доступу до ресурсу : https: // vseosvita.ua/library/melodicha-rozrobka-iz-sociologii-innivacijni-metodi-vikladanna-sociologii-95185.html 2. Малахова Ж.Д. Викладання соціології: досвід інноваційних прийомів. Навч. посіб. / Ж.Д.Малахова, В.М. Овчеренко. – К.: ЦУП, 2008. – 280 с. 3. Нетрадиционные методы преподавания социологии. Учебно-методическое пособие для преподавателей / под ред. М.Д.Ковальовой. – Харьков, 1997. – 187 с. 4. Практикум з соціології: Навчальний посібник для студентів. Колектив авторів: Пачковський Ю.Ф., Піча В.М., Савка В.Є. та ін. За ред. В.М.Пічі. – Львів: «Магнолія 2006», 2012. – 368 с. 5. Соціологія. Загальний курс. Підручник. Колектив авторів: В.М.Піча, Л.Д.Климанська, В.Є.Савка та ін. / За ред. д.с.н., проф. В.П.Пічі.– Львів: «Магнолія 2006», 2017. – 293 с. 6. Спеціальні та галузеві соціології: Навчальний посібник. Авторський колектив: Л.Д. Климанська, Л.Є.Клос, В.Є.Савка та ін. За заг. ред. В.М.Пічі. – Львів: «Новий Світ-2000», 2019. - 422 с. 7. Соціологія: терміни, поняття, персоналії. Навчальний словник-довідник. Укладачі: В.М.Піча, Н.В.Коваліско, В.Є.Савка та ін. За заг. ред. В.М.Пічі.– Львів: «Новий Світ-2000», 2019. 480 с. 8. Shostak S., Girouard J., Cunningham D. Cadge W. Teaching Graduate and Undergraduate Research Methods : A Multipronged. Departmental Initiative https://pages.wustl.edu/files/pages/imce/cunningham/shostak_et_al_teaching_soc_2010.pdf 9. Ferreira C. M., Serpa S. Challenges in the Teaching of Sociology in HigherEducation. Contributions to a Discussion // Societies, 7(4), 30. https://doi.org/10.3390/soc7040030