PR та соціально-психологічні технології в організації

Спеціальність: Соціологія
Код дисципліни: 7.054.01.O.001
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Соціологія та соціальна робота
Лектор: к.політ.н., доцент Школяр Мар’яна Володимирівна
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Застосовувати сучасні соціологічні поняття, концепції, теорії та результати емпіричних досліджень для опису й пояснення соціальних явищ і процесів. Здійснювати діагностику та інтерпретацію актуальних проблеми українського суспільства та світової спільноти, причини їхнього виникнення та наслідки. Розробляти проекти соціальних досліджень та обґрунтувати їхню методологію. Вміти аналізувати емпіричні дані з використанням сучасних методів. Представляти результати досліджень у письмовій та усній формах українською та іноземною мовами. Вирішувати етичні дилеми відповідно до норм професійної етики соціолога та загальнолюдських цінностей. Узагальнювати результати власних наукових досліджень у різних формах (тез, статей, доповідей, презентацій тощо). Здійснювати моніторинг та оцінювання соціальних проектів та програм відповідно до наявних критеріїв. Спеціалізовані концептуальні знання, що включають сучасні наукові здобутки у сфері професійної діяльності або галузі. Критичне осмислення проблем у галузі та на межі галузей знань. Спеціалізовані уміння/навички розв’язання проблем, необхідні для проведення досліджень та/або провадження інноваційної діяльності з метою розвитку нових знань та процедур. Здатність інтегрувати знання та розв’язувати складні задачі у широких або мульти-дисциплінарних контекстах. Здатність розв’язувати проблеми у нових або незнайомих середовищах за наявності неповної або обмеженої інформації з урахуванням аспектів соціальної та етичної відповідальності. Зрозуміле і недвозначне донесення власних знань, висновків та аргументації до фахівців і нефахівців, зокрема, до осіб, які навчаються. Управління робочими або навчальними процесами, які є складними, непередбачуваними та потребують нових стратегічних підходів. Здатність продовжувати навчання з високим ступенем автономії.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: пререквізити: • Сучасні комунікативні мережі. кореквізити: • Організація соціологічної служби • Організація соціологічної служби в громадських та бізнесових структурах • Організація соціологічної служби в державних установах • Комунікативний менеджмент в ситуації ризику • Асистентська практика • Практика за темою магістерської кваліфікаційної роботи • Виконання магістерської кваліфікаційної роботи
Короткий зміст навчальної програми: Організація як соціальний суб'єкт: соціально-психологічний підхід. Людина в організаційній системі. Організаційна поведінка персоналу. Особистість крізь призму індивідуальних факторів, що впливають на організаційну поведінку. Цінності, настанови та мотивація як регулятори поведінки персоналу в організації. Група як основа організації. Соціально-психологічні процеси в групі. Технологія розвитку професійно-управлінського самовизначення керівника в організації. Адаптація особи та побудова кар'єри в організації. Організаційні конфлікти. Комунікація в організації. PR- технології в організації. Організаційний стрес. Феномен професійного вигорання: методи профілактики та управління.
Методи та критерії оцінювання: • робота на практичних заняттях (усне опитування, участь у дискусіях та інтерактивних вправах), індивідуальна контрольна робота (60%) • підсумкова контрольна робота (екзамен): письмова форма (40%)
Рекомендована література: 1. Климанська Л.Д. Зв’язки з громадськістю: технології прагматичної комунікації. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2014. 164с. 2. Климанська Л.Д. Школяр М.В., Савка В.Є. Соціальна психологія організацій. Навчально-методичний комплекс для студентів спеціальності 8. 040201 „Соціологія” освітньо-кваліфікаційного рівня „магістр” та студентів економічних спеціальностей Львів: Видавництво Національного університету „Львівська політехніка”, 2007. 48с. 3. Климанська Л.Д., Школяр М.В., Андрейчук С.К. Соціальний потенціал організацій: конспект лекцій та завдання і вправи для практичних занять для студентів спеціальності 054 «Соціологія». Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2017. 168с. 4. Власова О.І., Никоненко Ю.В. Соціальна психологія організацій та управління. Підручник. К.: Центр навчальної та практичної літератури, 2019. 396с. 5. Мальська М.П., Білоус С.В. Менеджмент організацій: теорія та практика. Навчальний посібник. К.: Центр навчальної та практичної літератури, 2019. 190 с. 6. Мельман В. О. Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Соціально- психологічні основи менеджменту». Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2018. 47 с. 7. Сучасна технологія оцінювання персоналу та кадрового потенціалу організації і її соціально-психологічний аспект : наук. розробка /В. М. Мартиненко, Ю. Д. Древаль, Ю. В. Конотопцева та ін. К. : НАДУ, 2013. 52 с. 8. Психологія праці та інженерна психологія : навчальний посібник для студентів денної і заочної форм навчання спеціальності 053 «Психологія» - 2-ге вид,, перероб. і доп. / укладач О.С. Юрков. Мукачево: МДУ, 2018 187с. 9. Landy Frank J. & Conte Jeffrey M. Work in the 21st Century: An Introduction to Industrial and Organizational Psychology, 5th Edition, 2018, 704p.