Соціологія постмодерну та глобалізації

Спеціальність: Соціологія
Код дисципліни: 7.054.01.O.004
Кількість кредитів: 6.00
Кафедра: Соціологія та соціальна робота
Лектор: асист. Яцишин Ігор Ігорович
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Застосовувати сучасні соціологічні поняття, концепції, теорії та результати емпіричних досліджень для опису й пояснення соціальних явищ і процесів. Здійснювати діагностику та інтерпретацію актуальних проблеми українського суспільства та світової спільноти, причини їхнього виникнення та наслідки. Розробляти проекти соціальних досліджень та обґрунтувати їхню методологію. Готувати звітні документи та наукові роботи за результатами соціальних досліджень відповідно до встановлених вимог. Вирішувати етичні дилеми відповідно до норм професійної етики соціолога та загальнолюдських цінностей. Викладати соціологічні та суміжні з ними дисципліни з використанням класичних і сучасних концепцій і методів навчання. Узагальнювати результати власних наукових досліджень у різних формах (тез, статей, доповідей, презентацій тощо). Вміти збирати, систематизувати та узагальнювати соціальну інформацію у професійній діяльності. Спеціалізовані уміння/навички розв’язання проблем, необхідні для проведення досліджень та/або провадження інноваційної діяльності з метою розвитку нових знань та процедур. Здатність інтегрувати знання та розв’язувати складні задачі у широких або мульти-дисциплінарних контекстах. Відповідальність за внесок до професійних знань і практики та/або оцінювання результатів діяльності команд та колективів.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: кореквізити: • Сучасні комунікативні мережі • Соціологія соціальних проблем • Інституційна соціологія
Короткий зміст навчальної програми: Постмодерн як соціокультурний феномен. Соціальні, історичні та інтелектуальні витоки Постмодерну. Постмодернізм як новітня світоглядна парадигма. Вплив постмодерністського дискурсу на розвиток соціологічного знання: М. Фуко, Ж.-Ф. Ліотар, Ж. Бодрійяр, П. Бурдьє, Ю. Хабермас, Е. Гіденс, З. Бауман, Ф. Джеймісон, Р. Інглхарт. Сутнісні характеристики «ситуації Постмодерну». Трансформація суспільства і культури в умовах Постмодерну. Постмодернізація сучасного українського суспільства. Поняття глобалізації та її сутнісні ознаки. Глобалізація як предмет дослідження соціальних наук. Глобалістика як галузь наукового знання. Явище глобалізації з соціологічної точки зору: М. Уотерс, Р. Робертсон, Е. Гіденс, У. Бек, Л. Склер, І. Валлерстайн, Г. Тернборн. Комплексний характер глобалізаційних процесів. Економічний, політичний, соціальний та культурний виміри глобалізації. Суперечності, проблеми та загрози процесу глобалізації. Місце України в глобалізаційних процесах та особливості її включення в глобальну світову систему.
Методи та критерії оцінювання: • усне опитування, участь в дискусіях, реферати (40%) • підсумковий контроль (контрольний захід, екзамен): письмова форма (60%)
Рекомендована література: 1. Андерсон П. Истоки постмодерна. – М.: Территория будущего, 2011. – 201 с. 2. Бауман З. Глобалізація: Наслідки для людини і суспільства. – Київ: Видавничий дім «КМ-Академія», 2008. – 110 с. 3. Глобальні модерності / За ред М. Фазерстоуна. – Київ: «Ніка-Центр», 2013. – 400 с. 4. Ґіденс Е. Нестримний світ: Як глобалізація перетворює наше життя. – Київ: Альтерпрес, 2004. – 100 с. 5. Зінченко В. Глобалізація і глобалістика: Навчальний посібник. – Львів: «Новий Світ-2000», 2020. – 428 с. 6. Канкліні Н.-Ґ. Уявлена глобалізація. – Київ: «Ніка-Центр», 2016. – 256 с. 7. Леш С. Соціологія постмодернізму. – Львів: Кальварія, 2003. – 344 с. 8. Лиотар Ж. Состояние постмодерна. – СПб.:Алетейя, 2013. – 159 с. 9. Мартен Д. Метаморфози світу: Соціологія глобалізації. – Київ: Видавничий дім «КМ-Академія», 2005. – 302 с. 10. Мнакацанян М. Постмодернизм. Происхождение, природа и место в современной социологии: монография. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – 335 с. 11. Стігліц Дж. Ціна нерівності. – Київ: Темпора, 2017. – 584 с. 12. Dicken P. Global Shift: Mapping the Changing Contours of the World Economy. – New York, London: The Guilford Press, 2015. – 648 p. 13. Ritzer G., Stepnisky J. Modern Sociological Theory / 8 Ed. – SAGE Publications, 2017. – 664 p.