Комунікативний менеджмент в ситуації ризику

Спеціальність: Соціологія
Код дисципліни: 7.054.01.E.020
Кількість кредитів: 6.00
Кафедра: Соціологія та соціальна робота
Лектор: к. пол. н., доц. Макух Оксана Євгенівна
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Здатність до застосування основних методів комунікативного менеджменту в ситуаціях ризику. Застосовувати сучасні соціологічні поняття, концепції, теорії та результати емпіричних досліджень для опису й пояснення соціальних явищ і процесів. Спеціалізовані концептуальні знання, що включають сучасні наукові здобутки у сфері професійної діяльності або галузі. знань і є основою для оригінального мислення та проведення досліджень. Критичне осмислення проблем у галузі та на межі галузей знань. Спеціалізовані уміння/навички розв’язання проблем, необхідні для проведення досліджень та/або провадження інноваційної діяльності з метою розвитку нових знань та процедур. Здатність інтегрувати знання та розв’язувати складні задачі у широких або мульти-дисциплінарних контекстах. Здатність розв’язувати проблеми у нових або незнайомих середовищах за наявності неповної або обмеженої інформації з урахуванням аспектів соціальної та етичної відповідальності.К1. Зрозуміле і недвозначне донесення власних знань, висновків та аргументації до фахівців і нефахівців, зокрема, до осіб, які навчаються. Управління робочими або навчальними процесами, які є складними, непередбачуваними та потребують нових стратегічних підходів. Відповідальність за внесок до професійних знань і практики та/або оцінювання результатів діяльності команд та колективів. Здатність продовжувати навчання з високим ступенем автономії.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: пререквізити: • Сучасні комунікативні мережі • Методологія дискурсивного аналізу кореквізити: • Сучасне українське суспільство як суспільство ризику • PR та соціально-психологічні технології в організації • Асистентська практика • Практика за темою магістерської кваліфікаційної роботи • Виконання магістерської кваліфікаційної роботи
Короткий зміст навчальної програми: Комунікативний менеджмент: суть, функції, сфери застосування. Комунікативний менеджмент як бізнес-процес. Типологічні моделі комунікативного менеджменту. Управління комунікаціями на різних рівнях організаційного середовища. Комунікаційні ризики. Ризики життєдіяльності організації: політичні, економічні, правові, невдалого лобіювання, конкуренції, рекламації, репутаційні, втрати зв’язків із цільовими аудиторіями тощо. Ризик-комунікація в організації. Використання комунікативних ресурсів в умовах ризику. Методи розвитку комунікаційних систем організації. Переговори як стратегічний елемент комунікативного менеджменту в організації. Чутки як елемент корпоративної комунікації. Корпоративний та особистісний імідж. Комунікативні технології побудови персонального та організаційного бренду. Репутаційний менеджмент в умовах ризику.
Методи та критерії оцінювання: • Робота на практичних заняттях: усне опитування, використання інтерактивних методів навчання, індивідуальна контрольна робота (40%) • підсумковий контроль (контрольний захід, залік): письмова форма (60%)
Рекомендована література: 1. Васильченко М. І, Гришко В. В. Комунікативний менеджмент: навчальний посібник / М. І. Васильченко, В. В. Гришко В. В. Полтава, 2018. ПолтНТУ, 228 с. 2. Климанська Л. Д. Комунікативні технології в реалізації соціально-політичних проектів : автореф. дис. … д-ра політ. наук : 23.00.02 / Лариса Дмитрівна Климанська, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка.– Львів : [б.в.], 2013.– 32 с. 3. Королькова Е. М. Риск-менеджмент: управление проектными рисками: учебное пособие / Е.М. Королькова. – Тамбов : Изд-во ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2013. 160 с. 4. Макух О. Політичні ідеї представників мережевого аналізу // Політична думка ХХ початку ХХІ століть: методологічний і доктринальний підходи : підручник : у 2-х т. / за аг. ред. Н. М. Хоми ; [Т. В. Андрущенко, О. В. Бабкіна, В. П. Горбатенко та ін.]. – Львів : «Новий Світ-2000». Том 1. 2016. С.478-501. 5. Паламарчук В. В. Стратегії покращення іміджу організації в умовах інноваційного розвитку / В.В. Паламрчук // Формування ринкових відносин в Україні. 2016. № 32. С. 23-28 6. Ставченко С. Кризова комунікація і ризик-комунікація у політичному процесі: спільне та особливе. European Political and Law Discourse. 2017. Vol. 4, Issue 4. P. 129-135 7. Beamish T. D. Community at risk: biodefense and the collective search for security. Stanford, California : Stanford Business Books, an imprint of Stanford University Press, 2015. xiii, 259 p. 8. Kozak M., Makukh O. Wyzwania instytucjonalne i informacyjne «spoleczenstwa przejsciowego»: doswiadczenia ukrainskie na tle Europy Spoleczenstwa na rozdrozach. Polska i Ukraina wobec wyzwan XXI wieku; red. Patrycja Baldys, Katarzyna Piantek. Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Bialej. Bielsko-Biala, 2018. 58-74