Сучасні комунікативні мережі

Спеціальність: Соціологія
Код дисципліни: 7.054.01.E.022
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Соціологія та соціальна робота
Лектор: к.н.держ упр., доцент Андрейчук Станіслав Казимирович
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Застосовувати сучасні соціологічні поняття, концепції, теорії та результати емпіричних досліджень для опису й пояснення соціальних явищ і процесів. Спеціалізовані концептуальні знання, що включають сучасні наукові здобутки у сфері професійної діяльності або галузі. знань і є основою для оригінального мислення та проведення досліджень. Критичне осмислення проблем у галузі та на межі галузей знань. Спеціалізовані уміння/навички розв’язання проблем, необхідні для проведення досліджень та/або провадження інноваційної діяльності з метою розвитку нових знань та процедур. Здатність інтегрувати знання та розв’язувати складні задачі у широких або мульти-дисциплінарних контекстах. Здатність розв’язувати проблеми у нових або незнайомих середовищах за наявності неповної або обмеженої інформації з урахуванням аспектів соціальної та етичної відповідальності. Зрозуміле і недвозначне донесення власних знань, висновків та аргументації до фахівців і нефахівців, зокрема, до осіб, які навчаються. Управління робочими або навчальними процесами, які є складними, непередбачуваними та потребують нових стратегічних підходів. Відповідальність за внесок до професійних знань і практики та/або оцінювання результатів діяльності команд та колективів. Здатність продовжувати навчання з високим ступенем автономії.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: кореквізити: • Комунікативний менеджмент в ситуації ризику • PR та соціально-психологічні технології в організації
Короткий зміст навчальної програми: Види комунікацій і комунікативних зв’язків. Застосування мережевого підходу у сучасних комунікативних мережах. Основні поняття теорії графів. Матриці та матричні операції. Теорія графів та її застосування до мережевих вимірів у сучасних комунікативних мережах. Особливості збору даних та вимірювання у мережному аналізі. Індикатори властивостей мережі. Методологічні проблеми мережевих вимірів у сучасних комунікативних мережах.
Методи та критерії оцінювання: • усне опитування, участь в дискусіях, виконання індивідуальних завдань (30%) • підсумковий контроль (контрольний захід, екзамен): письмовоа форма (70%)
Рекомендована література: Швачич Г.Г., Толстой В.В., Петречук Л.М., Іващенко Ю.С., Гуляєва О.А., Соболенко О.В. Сучасні інформаційно-комунікаційні технології: Навчальний посібник./ Г.Г.Швачич, В.В.Толстой, Л.М.Петречук, Ю.С.Іващенко, О.А.Гуляєва, О.В. Соболенко. – Дніпро: НМетАУ, 2017. –230 с. 2. Вовк М.П., Султанова Л.Ю., Соломаха С.О., Грищенко Ю.В. Мережеві технології навчання дорослих в умовах формальної і неформальної освіти: методичні рекомендації / М.П. Вовк, Л.Ю. Султанова, С.О. Соломаха, Ю.В. Грищенко. – К., 2019. – 111 с. 3. Бурмака Т. М.. Комунікативний менеджмент : конспект лекцій (для студентів бакалавріату всіх форм навчання спеціальності 073 – Менеджмент) / Т. М. Бурмака, К. О. Великих ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2019. – 69 с. 4. Цись О. О. Дидактичні умови застосування інформаційно-комунікаційних технологій в організації самостійної навчальної діяльності студентів технолого-педагогічних спеціальностей: автореф. дис. канд. пед. наук: 13.00.09/ Нац. пед. Ун-т ім.. В. Гнатюка,.Тернопіль, 2018. 27с. 5. Воронкова В.Г. Інформаційно-комунікаційний менеджмент: навчально-методичний посібник для бакалаврів ЗДІА спеціальності 073 «Менеджмент» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» денної та заочної форм навчання / В. Г. Воронкова; Запоріз. держ. інж. акад. - Запоріжжя, ЗДІА, 2018.- 158 с. 6. Драгомирецька Н. М. Комунікативна діяльність в державному управлінні : навч. пос. / Н.М. Драгомирецька, К.С. Кандагура, А.В. Букач. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2017 – 180 с. 7. Максименюк М.Ю. Нікітенко В.О. Формування парадигми інформаційно- комунікативного суспільства як різновиду складної соціальної системи і взаємодії. Гуманітарний вісник. Запорізької державної інженерної академії: [зб.наук.пр.Запоріжжя: Вид-во ЗДІА, 2016. Вип. 66. С.215-229 8. Нікітенко В. Новий тип інфрормаційно-комунікативного суспільства та його мережевий характер // Теоретичні та практичні засади розвитку менеджменту організацій та адміністрування в умовах незалежності України: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 25- річниці незалежності України та 20- річчю кафедри менеджменту організацій та управління проектами / Ред. упорядн.: д.філософ.н., проф. Валентина Воронкова, Регіна Андрюкайтене. Запоріжжя: ЗДІА, 2016. С.140-145. 9. Вовк М.П., Султанова Л.Ю., Соломаха С.О., Грищенко Ю.В. Мережеві технології навчання дорослих в умовах формальної і неформальної освіти: методичні рекомендації / М.П. Вовк, Л.Ю. Султанова, С.О. Соломаха, Ю.В. Грищенко. – К., 2019. – 111 с. 10. Wasserman, S., Faust, K., 1994. Social Network Analysis. Cambridge: Cambridge University Press. Pp. 3-66. 11.Соціологія : навчальний посібник / О. О. Титаренко. – Київ: ВД «Дакор», 2020. – 210 с. ISBN 978-617-7679-62 12.Андрейчук С.К., Манзій О.С., Морушко О.О., Школяр М.В. Сучасні комунікативні мережі: конспект лекцій та завдання для самостійної роботи (для студентів другого рівня вищої освіти спеціальності 054 – «Соціологія», галузь знань 05 – Поведінкові науки) / С.К. Андрейчук, О.С. Манзій, О.О. Морушко, М.В. Школяр. – Львів: НУЛП, 2020. – 109с.