Аналітична соціологія в управлінських процесах

Спеціальність: Соціологія
Код дисципліни: 7.054.01.E.023
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Соціологія та соціальна робота
Лектор: к. соц. н, асистент Бойко Ірина Ігорівна
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Вміти організовувати та проводити соціальні дослідження із використанням валідних та надійних методів. Вміти аналізувати емпіричні дані з використанням сучасних методів. Спеціалізовані концептуальні знання, що включають сучасні наукові здобутки у сфері професійної діяльності або галузі знань і є основою для оригінального мислення та проведення досліджень. Критичне осмислення проблем у галузі та на межі галузей знань. Спеціалізовані уміння/навички розв’язання проблем, необхідні для проведення досліджень та/або провадження інноваційної діяльності з метою розвитку нових знань та процедур. Здатність інтегрувати знання та розв’язувати складні задачі у широких або мульти-дисциплінарних контекстах. Здатність розв’язувати проблеми у нових або незнайомих середовищах за наявності неповної або обмеженої інформації з урахуванням аспектів соціальної та етичної відповідальності. Зрозуміле і недвозначне донесення власних знань, висновків та аргументації до фахівців і нефахівців, зокрема, до осіб, які навчаються. Управління робочими або навчальними процесами, які є складними, непередбачуваними та потребують нових стратегічних підходів. Відповідальність за внесок до професійних знань і практики та/або оцінювання результатів діяльності команд та колективів. Здатність продовжувати навчання з високим ступенем автономії.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Кореквізити: Аналіз категоріальних даних; Пререквізити: Соціологія соціальних проблем; Організація соціологічної служби; Організація соціологічної служби в громадських та бізнесових структурах.
Короткий зміст навчальної програми: Аналітичні процеси в соціології. Дослідження соціокультурних аспектів організації та управління людьми. Кількісний на якісний аналіз ринку. Бенчмаркінг та практики аналізу ринку. Зв’язки з громадськістю та прийняття управлінських рішень.
Методи та критерії оцінювання: • робота на практичних заняттях (усне опитування, участь у дискусіях та інтерактивних вправах), індивідуальна контрольна робота (40%) • підсумковий контроль (контрольний захід, екзамен): письмова форма (60%)
Рекомендована література: 1.Паніотто, В. І., Максименко, В. С. & Харченко, Н. М. (2004). Статистичний аналіз соціологічних даних. К.: Вид. дім «КМ Академія»; 2.Keuschnigg, M., Lovsjo, N. & Hedstrom, P. (2017). Analytical Sociology and Computational Social Science. Journal of Computational Science. DOI: 10.1007/s42001-017-0006-5. 3.Cruz, M. S.-G., Cilleros, M., Victoria, M. & Sanchez, G. (2019). Evaluation of Computer Assisted Qualitative Data Analysis Software (CAQDAS) Applied to Research. DOI: 10.1007/978-3-030-20798-4_41. 4.APM, CPC & Grabel, Joyce. (2020). BENCHMARKING AND METRICS. 453-461. 10.1002/9781119723349.ch16. 5. Baecker, Dirk. (2014). A Sociology of Management in Management Education. SSRN Electronic Journal. 10.2139/ssrn.2429259. 6.Dondjio, Irenee & Haafst, Robert. (2019). Market Analysis. 10.4324/9781003022350-7. 7. Proctor, Tony. (2020). Customer and market analysis. 10.4324/9781003005704-6. 8. Yasuda, Saburo. (2020). Qualitative and Quantitative Data Analysis. Japanese Sociological Review. 21. 78-85,114. 10.4057/jsr.21.78. 9. Lahdemaa, Jenna & Lunsingh Tonckens, Nicolette & Zhong, Mary-Ann & Hochleitner, Georg & Kern, Joana. (2020). Market Analysis of Louis Vuitton. 10.13140/RG.2.2.28169.06248. 10. Kovin, Egor & Lysenko, Oleg. (2019). The theory of generations in the context of sociology of management. Research result. Sociology and Management. 5. 10.18413/2408-9338-2019-5-4-0-13.