Соціальні комунікації в публічному управлінні

Спеціальність: Соціологія
Код дисципліни: 7.054.01.E.025
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Соціологія та соціальна робота
Лектор: к.н.держ упр., доцент Андрейчук Станіслав Казимирович
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Застосовувати сучасні соціологічні поняття, концепції, теорії та результати емпіричних досліджень для опису й пояснення соціальних явищ і процесів. Спеціалізовані концептуальні знання, що включають сучасні наукові здобутки у сфері професійної діяльності або галузі. знань і є основою для оригінального мислення та проведення досліджень. Критичне осмислення проблем у галузі та на межі галузей знань. Спеціалізовані уміння/навички розв’язання проблем, необхідні для проведення досліджень та/або провадження інноваційної діяльності з метою розвитку нових знань та процедур. Здатність інтегрувати знання та розв’язувати складні задачі у широких або мульти-дисциплінарних контекстах. Здатність розв’язувати проблеми у нових або незнайомих середовищах за наявності неповної або обмеженої інформації з урахуванням аспектів соціальної та етичної відповідальності. Зрозуміле і недвозначне донесення власних знань, висновків та аргументації до фахівців і нефахівців, зокрема, до осіб, які навчаються. Управління робочими або навчальними процесами, які є складними, непередбачуваними та потребують нових стратегічних підходів. Відповідальність за внесок до професійних знань і практики та/або оцінювання результатів діяльності команд та колективів. Здатність продовжувати навчання з високим ступенем автономії.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: кореквізити: • Аналітична соціологія в управлінських рішеннях • PR та соціально-психологічні технології в організації
Короткий зміст навчальної програми: Види комунікацій і комунікативних зв’язків в публічному управлінні. Система управління як сукупність соціальних відносин. Місце і роль комунікації в системі управління. Соціальна інженерія в публічному управлінні. Влада та управління. Концепція соціальної адекватності менеджменту.
Методи та критерії оцінювання: • усне опитування, участь в дискусіях, виконання індивідуальних завдань (30%) • підсумковий контроль (контрольний захід, екзамен): письмовоа форма (70%)
Рекомендована література: 1.Швачич Г.Г., Толстой В.В., Петречук Л.М., Іващенко Ю.С., Гуляєва О.А., Соболенко О.В. Сучасні інформаційно-комунікаційні технології: Навчальний посібник./ Г.Г.Швачич, В.В.Толстой, Л.М.Петречук, Ю.С.Іващенко, О.А.Гуляєва, О.В. Соболенко. – Дніпро: НМетАУ, 2017. –230 с. 2.Бурмака Т. М.. Комунікативний менеджмент : конспект лекцій (для студентів бакалавріату всіх форм навчання спеціальності 073 – Менеджмент) / Т. М. Бурмака, К. О. Великих ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2019. – 69 с. 3.Воронкова В.Г. Інформаційно-комунікаційний менеджмент: навчально-методичний посібник для бакалаврів ЗДІА спеціальності 073 «Менеджмент» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» денної та заочної форм навчання / В. Г. Воронкова; Запоріз. держ. інж. акад. - Запоріжжя, ЗДІА, 2018.- 158 с. 4.Драгомирецька Н. М. Комунікативна діяльність в державному управлінні : навч. пос. / Н.М. Драгомирецька, К.С. Кандагура, А.В. Букач. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2017 – 180 с. 5.Максименюк М.Ю. Нікітенко В.О. Формування парадигми інформаційно- комунікативного суспільства як різновиду складної соціальної системи і взаємодії. Гуманітарний вісник. Запорізької державної інженерної академії: [зб.наук.пр.Запоріжжя: Вид-во ЗДІА, 2016. Вип. 66. С.215-229 6.Сommunication theory (also communications theory) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://en.oxforddictionaries.com/definition/ communication_theory 7.Effective Communication and Public Participation : 2015 MRSC of Washington. All rights reserved. Privacy & Terms [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://mrsc.org/Home/Explore-Topics/Governance/Citizen-Participation-andEngagement/Ef 8.Government: image and communication [2015 PAI - Public Administration International; Conference 2016] [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.public-admin.co.uk/programmes/government-image-and-communication-theuk-experience/4 9.Вовк М.П., Султанова Л.Ю., Соломаха С.О., Грищенко Ю.В. Мережеві технології навчання дорослих в умовах формальної і неформальної освіти: методичні рекомендації / М.П. Вовк, Л.Ю. Султанова, С.О. Соломаха, Ю.В. Грищенко. – К., 2019. – 111 с. 10.Бурмака Т. М.. Комунікативний менеджмент : конспект лекцій (для студентів бакалавріату всіх форм навчання спеціальності 073 – Менеджмент) / Т. М. Бурмака, К. О. Великих ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2019. – 69 с. 11.Соціологія : навчальний посібник / О. О. Титаренко. – Київ: ВД «Дакор», 2020. – 210 с. ISBN 978-617-7679-62