Соціологія соціальних проблем

Спеціальність: Соціологія
Код дисципліни: 7.054.01.O.007
Кількість кредитів: 6.00
Кафедра: Соціологія та соціальна робота
Лектор: проф. Климанська Лариса Дмитрівна доц.Савка Віктор Євгенович
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Застосовувати сучасні соціологічні поняття, концепції, теорії та результати емпіричних досліджень для опису й пояснення соціальних явищ і процесів. Здійснювати діагностику та інтерпретацію актуальних проблеми українського суспільства та світової спільноти, причини їхнього виникнення та наслідки. Розробляти проекти соціальних досліджень та обґрунтувати їхню методологію. Вміти організовувати та проводити соціальні дослідження із використанням валідних та надійних методів. Аргументовано представляти власну думку, бути критичним та самокритичним у дискусіях з опонентами. Викладати соціологічні та суміжні з ними дисципліни з використанням класичних і сучасних концепцій і методів навчання. Спеціалізовані концептуальні знання, що включають сучасні наукові здобутки у сфері професійної діяльності або галузі знань і є основою для оригінального мислення та проведення досліджень. Критичне осмислення проблем у галузі та на межі галузей знань. Спеціалізовані уміння/навички розв’язання проблем, необхідні для проведення досліджень та/або провадження інноваційної діяльності з метою розвитку нових знань та процедур. Здатність інтегрувати знання та розв’язувати складні задачі у широких або мульти-дисциплінарних контекстах. Здатність розв’язувати проблеми у нових або незнайомих середовищах за наявності неповної або обмеженої інформації з урахуванням аспектів соціальної та етичної відповідальності Відповідальність за внесок до професійних знань і практики та/або оцінювання результатів діяльності команд та колективів.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: пререквізити: Соціологія постмодерну та глобалізації кореквізити: Інституційна соціологія Сучасне українське суспільство: соціологічний аналіз
Короткий зміст навчальної програми: Поняття соціальної проблеми. Виникнення поняття соціальної проблеми. Основні онтологічні уявлення про соціальну проблему. Традиційні підходи до соціальних проблем Альтернативні підходи до соціальних проблем. Конструкціоністський підхід до соціальних проблем. Процес соціальної «проблематизації». "Створення" (конструювання) соціальних проблем з політичними цілями і роль засобів масової комунікації. Соціальні проблеми і соціальна політика. Поняття програми і проекту у вирішенні соціальної проблеми. Основні вимоги проектів у вирішенні соціальних проблем. Типи проектів у вирішенні соціальних проблем.
Методи та критерії оцінювання: • усне опитування, участь в дискусіях, презентація індивідуального завдання (40%) • підсумковий контроль (контрольний захід, екзамен): письмово-усна форма (60%)
Рекомендована література: 1. Бест Д. (2007) Социальные проблемы // Социальные проблемы: конструкционистское прочтение: Хрестоматия. – Казань. 2. Верминенко Ю.В.(2012) Индустрия социальных проблем: монография. СПб.: ООО «Книжный Дом». 3. Иванов О.И. (2003) Введение в социологию социальных проблем. – СПб: Социологическое общество М.М.Ковалевского. 4. Ибарра П. (2007) Дискурс выдвижения утверждений-требований и просторечные ресурсы // Социальные проблемы: конструкционистское прочтение. Хрестоматия. Казань: Изд-во Казанск. ун-та. 5. Климанська Л.Д. (2014) Специфіка політичного дискурсу соціальної проблеми// Гілея: науковий вісник: збірник наукових праць / гол. ред. В.М. Вашкевич. – К.: ПП «Видавництво «Гілея», 2014. – Вип.82 (№ 3) - С.405-409. 6. Климанська Л. (2015). Конструкти соціальної проблеми в політичному процесі/ Nauki Spoleczno-Humanistyczne. Polsko-ukrainska czasopismo naukowe, № 01 (05), s. 35-43. Available at: http://sp-sciences.io.ua/s1228631/klymanska_larysa_2015._constructs_of_social_problem_in_the_political_process._social_and_human_sciences._polish-ukrainian_scientific_journal_01_05_pp._40-55. 7. Климанська Л.Д., Герасим Г.З. (2015) Медіа як ретранслятор соціальних проблем/ Л.Д.Климанська, Г.З.Герасим// Науково-методичний журнал «Соціальна робота в Україні: теорія і практика», № 1-2, 2015. 8. Ясавеев И. (2010) Социальные проблемы и медиа: конструкционистское прочтение. 9. Best J. (2010) Social Problems / W. W.Norton & Company, Inc. 10. Rubington E. (2011) The Study of Social Problems: Seven Perspectives / E. Rubington, M. S. Weinberg. Oxford: OUP.