Сучасне українське суспільство: соціологічний аналіз

Спеціальність: Соціологія
Код дисципліни: 7.054.01.M.011
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Соціологія та соціальна робота
Лектор: д.с.н., професор Піча В.М.
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Усвідомлення рівних можливостей та гендерних проблем. Здатність виявляти, діагностувати та інтерпретувати актуальні проблеми українського суспільства та світової спільноти. Застосовувати сучасні соціологічні поняття, концепції, теорії та результати емпіричних досліджень для опису й пояснення соціальних явищ і процесів. Здійснювати діагностику та інтерпретацію актуальних проблеми українського суспільства та світової спільноти, причини їхнього виникнення та наслідки. Розробляти проекти соціальних досліджень та обґрунтувати їхню методологію. Викладати соціологічні та суміжні з ними дисципліни з використанням класичних і сучасних концепцій і методів навчання. Узагальнювати результати власних наукових досліджень у різних формах (тез, статей, доповідей, презентацій тощо). Спеціалізовані концептуальні знання, що включають сучасні наукові здобутки у сфері професійної діяльності або галузі знань і є основою для оригінального мислення та проведення досліджень. Критичне осмислення проблем у галузі та на межі галузей знань. Спеціалізовані уміння/навички розв’язання проблем, необхідні для проведення досліджень та/або провадження інноваційної діяльності з метою розвитку нових знань та процедур Здатність інтегрувати знання та розв’язувати складні задачі у широких або мульти-дисциплінарних контекстах Здатність розв’язувати проблеми у нових або незнайомих середовищах за наявності неповної або обмеженої інформації з урахуванням аспектів соціальної та етичної відповідальності Зрозуміле і недвозначне донесення власних знань, висновків та аргументації до фахівців і нефахівців, зокрема, до осіб, які навчаються Управління робочими або навчальними процесами, які є складними, непередбачуваними та потребують нових стратегічних підходів Відповідальність за внесок до професійних знань і практики та/або оцінювання результатів діяльності команд та колективів.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: пререквізити: • Аналіз категоріальних даних • Методологія дискурсивного аналізу • Методика викладання соціології • кореквізити: • Соціологія соціальних проблем • Сучасне українське суспільство як суспільство ризику • Інституційна соціологія • Асистентська практика • Практика за темою магістерської кваліфікаційної роботи • Виконання магістерської кваліфікаційної роботи • Захист магістерської кваліфікаційної роботи
Короткий зміст навчальної програми: Сутність поняття «соціологічний вимір» та його застосування для аналізу сучасного українського суспільства. Основні показники соціологічного виміру українського суспільства: джерела отримання та їх сутнісне наповнення. Соціологічні виміри економічної, політичної, соціальної, культурної сфер життя українського суспільства. Війна на сході України: соціологічні виміри. Проблеми модернізації в сучасній Україні.
Методи та критерії оцінювання: • робота на практичних заняттях (усне опитування, участь у дискусіях та інтерактивних вправах), індивідуальна контрольна робота (40%) • підсумкова контрольна робота (екзамен): письмова форма (60%)
Рекомендована література: 1. Головаха, Є., Горбачик, А. Тенденція соціальних змін в Україні та Європі: за результатами «Європейського соціологічного дослідження» 2005-2007-2009-2011-2013. - К.: ІС НАН України, 2014. 2. Катаев С.Л. Сучасне українське суспільство: Навч. посіб. /С.А.Катаев. – К.: ЦУЛ, 2006. 3. Піча В.М. Політична культура суспільства / В.М.Піча // Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання державо-правового розвитку України» 25-27 червня 2018 р. м. Одеса. – К.: Вид-ві «Каравела», 2019. – С. 96-100. 4. Українське суспільство. Моніторинг соціальних змін. Вип. 4 (18). – К.: ІС НАН України, 2017. 5. Українське суспільство: моніторинг соціальних змін. Вип. 6 (20).– К.: ІС НАН України, 2018. 6. Human Development Indices and Indicators 2018, Statistical Update. New York, 2018. URL: http:/ hdr.undp.org/sites/default/files /2018_human_development_statistical_update.pdf 7. Zolkina M. The Donbas: New Trendsin Public Opinion //Constructing a Political Nation: Changes in the Attitudes of Ukrainians during the War in the Donbas/ Ed. By O.Haran, M.Yakovlyev. Kyiv: Stylos Publishing, 2017. P. 159-182. 8. Sasse, G., Lackner, A. War and identity: the case of the Donbas in Ukraine.// Post-Soviet Affairs. Vol 34, 2018. 9. Spoleczenstwa na rozdrozach. Polska i Ukraina wobec wyzwan XXI wieku. Red. P.Baldys, K.Piatek B-Biala 2017 (M.Kozak, O.Makukh, W.Sawka, M. Shkolyar, S. Lizakowska)