Організація соціологічної служби в державних установах

Спеціальність: Соціологія
Код дисципліни: 7.054.01.E.024
Кількість кредитів: 6.00
Кафедра: Соціологія та соціальна робота
Лектор: к.соц.н., асистент Папіж Роксолана Миколаївна
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Здатність застосовувати можливості соціологічної служби для забезпечення роботи державних установ, виконання їх функцій. Застосовувати сучасні соціологічні поняття, концепції, теорії та результати емпіричних досліджень для опису й пояснення соціальних явищ і процесів. Спеціалізовані концептуальні знання, що включають сучасні наукові здобутки у сфері професійної діяльності або галузі знань і є основою для оригінального мислення та проведення досліджень. Критичне осмислення проблем у галузі та на межі галузей знань. Спеціалізовані уміння/навички розв’язання проблем, необхідні для проведення досліджень та/або провадження інноваційної діяльності з метою розвитку нових знань та процедур. Здатність інтегрувати знання та розв’язувати складні задачі у широких або мульти-дисциплінарних контекстах. Здатність розв’язувати проблеми у нових або незнайомих середовищах за наявності неповної або обмеженої інформації з урахуванням аспектів соціальної та етичної відповідальності. Зрозуміле і недвозначне донесення власних знань, висновків та аргументації до фахівців і нефахівців, зокрема, до осіб, які навчаються. Управління робочими або навчальними процесами, які є складними, непередбачуваними та потребують нових стратегічних підходів. Відповідальність за внесок до професійних знань і практики та/або оцінювання результатів діяльності команд та колективів. Здатність продовжувати навчання з високим ступенем автономії
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: пререквізити: • Методика викладання соціології • Аналіз категоріальних даних • Соціологія постмодерну та глобалізації • Соціологія соціології • Соціальні комунікації в публічному управлінні кореквізити: • PR та соціально-психологічні технології в організації • Інституційна соціологія • Соціологія соціальних проблем • Сучасне українське суспільство: соціологічний аналіз • Філософські проблеми наукового пізнання • Сучасне українське суспільство як суспільство ризику
Короткий зміст навчальної програми: Характеристика діяльності соціологічної служби в державних установах в Україні. Організаційна структура соціологічної служби в Україні. Державні підприємства і установи в механізмі держави та роль соціологічної служби в них. Організація діяльності соціологічної служби в державних установах. Організація набору, навчання та атестації працівників соціологічних служб в державних установах. Система якості в роботі соціологічної служби. Ведення документації в процесі діяльності соціологічної служби. Процес проведення дослідження соціологічною службою. Організація та управління дослідницьким процесом. Методи збирання соціологічної інформації в роботі соціологічної служби. Опрацювання даних та аналіз первинної соціологічної інформації.
Методи та критерії оцінювання: • робота на практичних заняттях (усне опитування, участь у дискусіях та інтерактивних вправах), презентація навчального проекту (40%) • підсумкова контрольна робота (екзамен): письмова форма (60%)
Рекомендована література: 1. Балабанова, Л. В., Сардак О.В. (2011). Управління персоналом. Підручник. Київ: Центр учбової літератури. 2. Бекешкіна І.Е. Підготовка підсумкових документів за результатами соціологічних досліджень. URL: http://isoc.com.ua/school/Bekeshina_sociolog_documents.pdf (дата звернення: 17.03.2020). 3. Гоч, Р.М. (2014). Довіра в економічних відносинах. Є. Головаха, Н. Костенко, С. Макеєв (ред.), Суспільство без довіри. Київ: Інститут соціології НАН України, розділ 1.3, С. 70–110. 4. Гоч, Р.М. (2014). Чинники довіри до державних регуляторів економічних відносин у сучасному українському суспільстві. Соціологія: теорія, методи, маркетинг, 3, 16–55. 5. Калашнікова, Л. В. (2018). Організація діяльності соціологічних служб: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. Миколаїв: Видвництво ЧНУ ім. Петра Могили. 6. Конверський, А. Є. (Ред.). (2017). Основи методології та організації наукових досліджень: Навч. посіб. для студентів, курсантів, аспірантів і ад’юнтів. Київ: Центр навчальної літератури. 7. Монастирський, Г.Л. (2014) Теорія організації: підручник. Тернопіль: ТНЕУ. 8. Паніотто, В., Харченко, Н. (2017). Методи опитування: підручник. Київ: Видавничий дім «Києво-Могилянська академія». 9. Петренко-Лисак, А.О., Харченко, О.І. (2017). Організація роботи соціологічної служби: навчально-методичний комплекс для студентів спеціальності 054 “Соціологія”. Київ: Київський національний університет імені Тараса Шевченка. 10. Скакун, О.Ф. (2017). Теорія права і держави: Підручник. Київ: Алерта.