Сучасне українське суспільство як суспільство ризику

Спеціальність: Соціологія
Код дисципліни: 7.054.01.M.010
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Соціологія та соціальна робота
Лектор: к. пол. н., доц. Макух Оксана Євгенівна
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Застосовувати сучасні соціологічні поняття, концепції, теорії та результати емпіричних досліджень для опису й пояснення соціальних явищ і процесів. Здійснювати діагностику та інтерпретацію актуальних проблеми українського суспільства та світової спільноти, причини їхнього виникнення та наслідки. Розробляти проекти соціальних досліджень та обґрунтувати їхню методологію. Вміти організовувати та проводити соціальні дослідження із використанням валідних та надійних методів Аргументовано представляти власну думку, бути критичним та самокритичним у дискусіях з опонентами. Викладати соціологічні та суміжні з ними дисципліни з використанням класичних і сучасних концепцій і методів навчання. Узагальнювати результати власних наукових досліджень у різних формах (тез, статей, доповідей, презентацій тощо). Здійснювати моніторинг та оцінювання соціальних проектів та програм відповідно до наявних критеріїв. Здатність спілкуватися іноземною мовою за професійним спрямуванням. Здатність виявляти, діагностувати та інтерпретувати актуальні проблеми українського суспільства та світової спільноти. Здатність до моніторингу й оцінювання соціальних проектів та програм. Поглиблені когнітивні та практичні уміння/навички, майстерність та інноваційність на рівні, необхідному для розв’язання складних спеціалізованих задач і практичних проблем у сфері професійної діяльності або навчання. Зрозуміле і недвозначне донесення власних знань, висновків та аргументації до фахівців і нефахівців, зокрема, до осіб, які навчаються. Здатність продовжувати навчання з високим ступенем автономії.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: пререквізити: • Методика викладання соціології • Сучасне українське суспільство: соціологічний аналіз • Філософські проблеми наукового пізнання кореквізити: • Роль релігії у сучасному суспільстві • Комунікативний менеджмент в ситуації ризику • Асистентська практика • Практика за темою магістерської кваліфікаційної роботи • Виконання магістерської кваліфікаційної роботи
Короткий зміст навчальної програми: Соціальні ризики як наслідок інноваційного розвитку українського суспільства. Ризики модернізації в контексті трансформації українського суспільства. Системні та суб’єктивні ризики українського суспільства. Соціальні ризики українського суспільства у політичній та економічній сферах. Українське суспільство як суспільство споживання. Можливості та ризики інформаційного суспільства. Українська молодь та соціальні ризики. Ризик-аналіз: зміст та основні інструменти. Управління соціальними ризиками.
Методи та критерії оцінювання: • Робота на практичних заняттях: усне опитування, використання інтерактивних методів навчання, індивідуальна контрольна робота (40%) • підсумковий контроль (контрольний захід, залік): письмова форма (60%)
Рекомендована література: 1. Євтухов О. В. Тенденції розвитку соціальних ризиків у сучасному суспільстві: державно-управлінський аспект / О. В. Євтухов // Аспекти публічного управління. 2018. Т. 6, № 6-7. С. 24-30. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/aplup_2018_6_6-7_5 2. Луцик А. І., Макух О. Є. Особливості споживацької поведінки сучасної молодої сім’ї у місті // Соціологія – соціальна робота та соціальне забезпечення – регулювання соціальних проблем : матеріали ІX Міжнародної наукової конференції, Львів 16–17 травня 2019 р. 2019. C. 51-54. 3. Надрага В. І. Соціальні ризики: сутність, аналіз, можливості впливу: монографія / НАН України, Ін-т демографії та соц. дослідж. ім. М. В. Птухи. Київ : Сердюк В. Л., 2015. 329 с. 4. Оцінка соціальних ризиків в регіонах України як підстава для прийняття управлінських рішень щодо їх подолання [Електронний ресурс]. О Новікова. URL: http://old. niss. gov. ua/Monitor/Juli08/08. Htm 5. Романів Л. Б., Макух О. Є. Демографічні ризики та їх соціальні наслідки в Україні // Соціологія – соціальна робота та соціальне забезпечення – регулювання соціальних проблем : матеріали ІX Міжнародної наукової конференції, Львів 16–17 травня 2019 р. – 2019. – C. 66-69. 6. Сталий людський розвиток: забезпечення справедливості : нац. доп. / кер. авт. кол. Е. М. Лібанова ; НАН України, Ін-т демографії та соц. досліджень ім. М. В. Птухи. - Умань : ВПЦ «Візаві», 2012. 412 с. 7. Beck U. World at Risk. Cambridge: Polity Press, 2010. 310 p. 8. Spoleczenstwa na rozdrozach. Polska i Ukraina wobec wyzwan XXІ wieku: колективна монографія / W. Savka, M. Shkolyar, M. Kozak, O. Makukh. Bielsko-Biala: Wydawnictwo Naukowe Akademii Techniczno-Humanistycznej, 2017. 215 c.