Організація соціологічної служби

Спеціальність: Соціологія
Код дисципліни: 7.054.01.M.014
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Соціологія та соціальна робота
Лектор: к.соц.н., асистент Папіж Роксолана Миколаївна.
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. Здатність до проведення самостійних досліджень, інтерпретації та впровадження їх результатів. Застосовувати сучасні соціологічні поняття, концепції, теорії та результати емпіричних досліджень для опису й пояснення соціальних явищ і процесів. Здійснювати діагностику та інтерпретацію актуальних проблеми українського суспільства та світової спільноти, причини їхнього виникнення та наслідки. Розробляти проекти соціальних досліджень та обґрунтувати їхню методологію. Вміти організовувати та проводити соціальні дослідження із використанням валідних та надійних методів. Аргументовано представляти власну думку, бути критичним та самокритичним у дискусіях з опонентами. Вміти аналізувати емпіричні дані з використанням сучасних методів. Представляти результати досліджень у письмовій та усній формах українською та іноземною мовами. Вирішувати етичні дилеми відповідно до норм професійної етики соціолога та загальнолюдських цінностей. Узагальнювати результати власних наукових досліджень у різних формах (тез, статей, доповідей, презентацій тощо). Здійснювати моніторинг та оцінювання соціальних проектів та програм відповідно до наявних критеріїв. Спеціалізовані концептуальні знання, що включають сучасні наукові здобутки у сфері професійної діяльності або галузі знань і є основою для оригінального мислення та проведення досліджень. Критичне осмислення проблем у галузі та на межі галузей знань. Спеціалізовані уміння/навички розв’язання проблем, необхідні для проведення досліджень та/або провадження інноваційної діяльності з метою розвитку нових знань та процедур. Здатність розв’язувати проблеми у нових або незнайомих середовищах за наявності неповної або обмеженої інформації з урахуванням аспектів соціальної та етичної відповідальності. Зрозуміле і недвозначне донесення власних знань, висновків та аргументації до фахівців і нефахівців, зокрема, до осіб, які навчаються. Управління робочими або навчальними процесами, які є складними, непередбачуваними та потребують нових стратегічних підходів. Здатність продовжувати навчання з високим ступенем автономії.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: пререквізити: • Аналіз категоріальних даних • PR та соціально-психологічні технології в організації кореквізити: • Комунікативний менеджмент в ситуації ризику • Організація соціологічної служби в державних установах
Короткий зміст навчальної програми: Соціологічна служба як науково-дослідна установа. Соціологічна служба як спеціалізована науково-дослідна організація. Організаційна структура соціологічної роботи в Україні. Організація роботи соціологічної служби. Документація як організаційний чинник діяльності соціологічних служб. Система якості в роботі соціологічної служби. Набір, навчання та атестація працівників соціологічних служб. Процес реалізації дослідження соціологічною службою. Організація та управління процесом дослідження. Організація обробки даних та перевірки якості соціологічного дослідження. Особливості психології респондента.
Методи та критерії оцінювання: • робота на практичних заняттях (усне опитування, участь у дискусіях та інтерактивних вправах), презентація навчального проекту (40%) • підсумкова контрольна робота (залік): письмова форма (60%)
Рекомендована література: 1. Балабанова, Л. В., Сардак О.В. (2011). Управління персоналом. Підручник. Київ: Центр учбової літератури. 2. Бекешкіна І.Е. Підготовка підсумкових документів за результатами соціологічних досліджень. URL: http://isoc.com.ua/school/Bekeshina_sociolog_documents.pdf (дата звернення: 17.03.2020). 3. Гоч, Р.М. (2014). Довіра в економічних відносинах. Є. Головаха, Н. Костенко, С. Макеєв (ред.), Суспільство без довіри. Київ: Інститут соціології НАН України, розділ 1.3, С. 70–110. 4. Гоч, Р.М. (2014). Чинники довіри до державних регуляторів економічних відносин у сучасному українському суспільстві. Соціологія: теорія, методи, маркетинг, 3, 16–55. 5. Калашнікова, Л. В. (2018). Організація діяльності соціологічних служб: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. Миколаїв: Видвництво ЧНУ ім. Петра Могили. 6. Конверський, А. Є. (Ред.). (2017). Основи методології та організації наукових досліджень: Навч. посіб. для студентів, курсантів, аспірантів і ад’юнтів. Київ: Центр навчальної літератури. 7. Монастирський, Г.Л. (2014) Теорія організації: підручник. Тернопіль: ТНЕУ. 8. Панина, Н.В. (2008). Избранные труды по социологии: в трех томах. Том 1. Вопросы теории, методологии, технологии социологического исследования и профессиональной этики. К.: Факт. 9. Паніотто, В., Харченко, Н. (2017). Методи опитування: підручник. Київ: Видавничий дім «Києво-Могилянська академія». 10. Петренко-Лисак, А.О., Харченко, О.І. (2017). Організація роботи соціологічної служби: навчально-методичний комплекс для студентів спеціальності 054 “Соціологія”. Київ: Київський національний університет імені Тараса Шевченка.