Методологія дискурсивного аналізу

Спеціальність: Соціологія
Код дисципліни: 7.054.01.E.021
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Соціологія та соціальна робота
Лектор: к.соц.н., ас. Бойко Ірина Ігорівна.
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Вміти організовувати та проводити соціальні дослідження із використанням валідних та надійних методів. Вміти аналізувати емпіричні дані з використанням сучасних методів. Спеціалізовані концептуальні знання, що включають сучасні наукові здобутки у сфері професійної діяльності або галузі. знань і є основою для оригінального мислення та проведення досліджень. Критичне осмислення проблем у галузі та на межі галузей знань. Спеціалізовані уміння/навички розв’язання проблем, необхідні для проведення досліджень та/або провадження інноваційної діяльності з метою розвитку нових знань та процедур. Здатність інтегрувати знання та розв’язувати складні задачі у широких або мульти-дисциплінарних контекстах. Здатність розв’язувати проблеми у нових або незнайомих середовищах за наявності неповної або обмеженої інформації з урахуванням аспектів соціальної та етичної відповідальності. Зрозуміле і недвозначне донесення власних знань, висновків та аргументації до фахівців і нефахівців, зокрема, до осіб, які навчаються. Управління робочими або навчальними процесами, які є складними, непередбачуваними та потребують нових стратегічних підходів. Відповідальність за внесок до професійних знань і практики та/або оцінювання результатів діяльності команд та колективів. Здатність продовжувати навчання з високим ступенем автономії.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: кореквізити: · Сучасні комунікативні мережі · Аналіз категоріальних даних
Короткий зміст навчальної програми: Витоки та історія виникнення дискурс-аналізу. Інтерпретація терміну «дискурс» у світовій та вітчизняній науковій думці. Предмет дослідження дискурс-аналізу. Школи та напрямки аналізу дискурсу. Методологія соціологічного дискурс-аналізу.
Методи та критерії оцінювання: · робота на практичних заняттях (усне опитування, участь у дискусіях та інтерактивних вправах), індивідуальна контрольна робота (40%) · підсумковий контроль (контрольний захід, екзамен): письмова форма (60%)
Рекомендована література: 1. Anderson, V. (2017). Criteria for evaluating qualitative research. Human Resource Development Quarterly, 28(2), 125–133. https://doi.org/10.1002/hrdq.21282 2. Braun, V., Clarke, V., Hayfield, N., Terry, G. (2019). Thematic analysis. In Liamputtong, P. (Ed.), Handbook of research methods in health social sciences (pp. 843–860). Sage. 3. Cardano, Mario. (2020). On qualitative data analysis. 10.4324/9780429464232-6. 4. Kate T. Anderson & Jessica Holloway (2020) Discourse analysis as theory, method, and epistemology in studies of education policy. Journal of Education Policy, 35:2, 188-221, DOI: 10.1080/02680939.2018.1552992 5. Keller R. Entering Discourses: A New Agenda for Qualitative Research and Sociology of Knowledge. Qualitative Sociology Review. 2012. Vol. VIII (2). P. 46–75. 6. Klymanska L., Boiko I. Media Frames and Constructs of Social Problem. Media i spoleczenstwo. Akademia techniczno-humanistyczna. Bielsko-Biala, 2017. Р. 129–147. 7. Klymanska L., Boiko I. Sociological Version of the Discourse Analysis as a Tool to Study the Memory of the Historical Events. Pomiedzy pamiecia zbiorowa a historia. Rekonstrukcje przeszlosci w Europie Srodkowo-Wschodniej. Gdansk: Wydawnictwo Naukowe Katedra, 2017. P. 445–459. 8. Lester, J. N., Cho, Y., & Lochmiller, C. R. (2020). Learning to Do Qualitative Data Analysis: A Starting Point. Human Resource Development Review, 19(1), 94–106. https://doi.org/10.1177/1534484320903890 9. Ruiz J. Sociological Discourse Analysis: Methods and Logic. Forum: Qualitative Sozialforschung / Forum: Qualitative Social Research. 2009. Volume 10. No. 2. Art. 26.