Захист магістерської кваліфікаційної роботи

Спеціальність: Соціологія
Код дисципліни: 7.054.01.O.019
Кількість кредитів: 1.50
Кафедра: Соціологія та соціальна робота
Лектор: к.соц.н., доцент Савка Віктор Євгенович.
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Розробляти проекти соціальних досліджень та обґрунтувати їхню методологію. Вміти організовувати та проводити соціальні дослідження із використанням валідних та надійних методів. Аргументовано представляти власну думку, бути критичним та самокритичним у дискусіях з опонентами. Вміти аналізувати емпіричні дані з використанням сучасних методів. Представляти результати досліджень у письмовій та усній формах українською та іноземною мовами. Готувати звітні документи та наукові роботи за результатами соціальних досліджень відповідно до встановлених вимог. Вирішувати етичні дилеми відповідно до норм професійної етики соціолога та загальнолюдських цінностей. Вміти збирати, систематизувати та узагальнювати соціальну інформацію у професійній діяльності. Здійснювати моніторинг та оцінювання соціальних проектів та програм відповідно до наявних критеріїв. Спеціалізовані концептуальні знання, що включають сучасні наукові здобутки у сфері професійної діяльності або галузі. знань і є основою для оригінального мислення та проведення досліджень. Спеціалізовані уміння/навички розв’язання проблем, необхідні для проведення досліджень та/або провадження інноваційної діяльності з метою розвитку нових знань та процедур. Здатність розв’язувати проблеми у нових або незнайомих середовищах за наявності неповної або обмеженої інформації з урахуванням аспектів соціальної та етичної відповідальності. Зрозуміле і недвозначне донесення власних знань, висновків та аргументації до фахівців і нефахівців, зокрема, до осіб, які навчаються. Управління робочими або навчальними процесами, які є складними, непередбачуваними та потребують нових стратегічних підходів. Відповідальність за внесок до професійних знань і практики та/або оцінювання результатів діяльності команд та колективів.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: всі навчальні компоненти ОП рівня «Магістр»
Короткий зміст навчальної програми: Виконання магістерської кваліфікаційної роботи на обрану магістрантом тему. Основні вимоги до роботи: відповідність всім вимогам до наукової роботи, в т.ч. дотримання вимог академічної доброчесності. Робота повинна включати не лише теоретико-методологічну частину, але й емпіричну, зокрема програму та інструментарій дослідження, а також рекомендації прикладного характеру. Бажано щоб основні положення роботи були апробовані на конференціях, у публікаціях. Якщо робота захищається іноземною мовою, слід подати її реферат на мові захисту, узгоджений із викладачем кафедри іноземних мов.
Методи та критерії оцінювання: захист магістерської роботи (100%)
Рекомендована література: 1. Баскаков А.Я., Туленков Н.В. Методология научного исследования.-К., 2004. 2. Горбачук В.Т., Горбачук Д.В. Основи наукових досліджень.- Словянськ, 2013 3. Еко У. Как написать дипломную работу. Гуманитарные науки.-М., 2003. 4. Лудченко А.А., Лудченко Я.А., Примак Т.А. Основы научных исследований. - К.. 2000. 5. Надикто В.Т. Основи наукових досліджень: підручник.- Мелітополь, 2015 6. Основи методології та організації наукових досліджень. Навч. посібник. Ред. Конверський А.Є. -К., 2010. 7. Паніна Н.В. Технологія соціологічного дослідження. – К., 1995. 8. Цехмістрова Г.С. Основи наукових досліджень.-К., 2004. 9. Методичні вказівки до виконання магістерської кваліфікаційної роботи для студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 054 «Соціологія» / Укл.: В.М.Піча, В.Є. Савка, Л.Д. Климанська, М.В.Школяр, С.К.Андрейчук, У.В.Яцишин– Львів, 2020. А також література, відповідно до теми магістерської кваліфікаційної роботи.