Асистентська практика

Спеціальність: Соціологія
Код дисципліни: 7.054.01.O.016
Кількість кредитів: 6.00
Кафедра: Соціологія та соціальна робота
Лектор: ас., к. політ. н. Яцишин Уляна Володимирівна
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Здатність використовувати інформаційні та комунікаційні технології. Здатність використовувати класичні та сучасні концепції навчання та методики викладання у педагогічній діяльності. Здатність комунікувати результати наукових досліджень і готувати наукові доповіді та статті. Здійснювати діагностику та інтерпретацію актуальних проблеми українського суспільства та світової спільноти, причини їхнього виникнення та наслідки. Розробляти проекти соціальних досліджень та обґрунтувати їхню методологію. Аргументовано представляти власну думку, бути критичним та самокритичним у дискусіях з опонентами. Вміти аналізувати емпіричні дані з використанням сучасних методів. Готувати звітні документи та наукові роботи за результатами соціальних досліджень відповідно до встановлених вимог. Вирішувати етичні дилеми відповідно до норм професійної етики соціолога та загальнолюдських цінностей. Узагальнювати результати власних наукових досліджень у різних формах (тез, статей, доповідей, презентацій тощо). Вміти збирати, систематизувати та узагальнювати соціальну інформацію у професійній діяльності. Здійснювати моніторинг та оцінювання соціальних проектів та програм відповідно до наявних критеріїв. Спеціалізовані концептуальні знання, що включають сучасні наукові здобутки у сфері професійної діяльності або галузі знань і є основою для оригінального мислення та проведення досліджень. Критичне осмислення проблем у галузі та на межі галузей знань. Здатність інтегрувати знання та розв’язувати складні задачі у широких або мультидисциплінарних контекстах. Зрозуміле і недвозначне донесення власних знань, висновків та аргументації до фахівців і нефахівців, зокрема, до осіб, які навчаються. Відповідальність за внесок до професійних знань і практики та/або оцінювання результатів діяльності команд та колективів. Здатність продовжувати навчання з високим ступенем автономії.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: пререквізити: • Методика викладання соціології • PR та соціально-психологічні технології в організації • Соціологія соціальних проблем • Сучасне українське суспільство: соціологічний аналіз • Сучасне українське суспільство як суспільство ризику • Філософські проблеми наукового пізнання • Організація соціологічної служби • Організація соціологічної служби в громадських та бізнесових структурах
Короткий зміст навчальної програми: Підготовка студентів за магістерською програмою передбачає отримання навичок педагогічної діяльності. Тому проходження асистентської практики є важливою складовою навчального плану для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня „магістр”. Цей вид практики передбачає практичну педагогічну діяльність у процесі асистування викладачам у навчальних закладах. Асистентська практика сприяє виробленню навичок методики та дидактики проведення семінарських занять, навичок роботи у якості викладача, навичок спілкування з аудиторією, роботи над методичними матеріалами тощо.
Методи та критерії оцінювання: • Звіт за результатами проходження практики, усний захист (100%)
Рекомендована література: 1. Бабенко, С., Ненько, O., & Пенькова, Н. (2016). Викладання, засноване на дослідженні: європейсткй вимір удосконалення університетської освіти з соціології. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Соціологія, (1, 2). 2. Богдан, О. (2015). Що варто знати про соціологію та соціальні дослідження? Посібник-довідник для громадських активістів та всіх зацікавлених. К.: Дух і Літера. 3. Вихрущ, А. В. (2019). Викладання дисциплін гуманітарного циклу в сучасному університеті. Медична освіта, (2), 61-66. 4. Поступній, O. (2017). Викладання соціології в Україні: стан та перспективи. Вісник ХНУ імені В.Н. Каразіна. Серія «Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи», 38, 140-146. 5. Ставицький, А. (2017). Роль викладача-лідера у сучасному університеті: навчальний посібник. 6. Тарасенко, В. & Чепак, В. (2010). До питання розроблення методик викладання соціології. Соціологія: теорія, методи, маркетинг, (2), 170-182.