Практика за темою магістерської кваліфікаційної роботи

Спеціальність: Соціологія
Код дисципліни: 7.054.01.O.017
Кількість кредитів: 10.50
Кафедра: Соціологія та соціальна робота
Лектор: ас., к. політ.н. Яцишин Уляна Володимирівна
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Здатність проведення досліджень на відповідному рівні. Здатність бути критичним і самокритичним. Здатність проектувати соціальні дослідження, розробляти й обґрунтовувати їхню методологію. Здатність до проведення самостійних досліджень, інтерпретації та впровадження їх результатів. Застосовувати сучасні соціологічні поняття, концепції, теорії та результати емпіричних досліджень для опису й пояснення соціальних явищ і процесів. Здійснювати діагностику та інтерпретацію актуальних проблеми українського суспільства та світової спільноти, причини їхнього виникнення та наслідки. Розробляти проекти соціальних досліджень та обґрунтувати їхню методологію. Вміти організовувати та проводити соціальні дослідження із використанням валідних та надійних методів. Аргументовано представляти власну думку, бути критичним та самокритичним у дискусіях з опонентами. Вміти аналізувати емпіричні дані з використанням сучасних методів. Представляти результати досліджень у письмовій та усній формах українською та іноземною мовами. Готувати звітні документи та наукові роботи за результатами соціальних досліджень відповідно до встановлених вимог. Викладати соціологічні та суміжні з ними дисципліни з використанням класичних і сучасних концепцій і методів навчання. Вміти збирати, систематизувати та узагальнювати соціальну інформацію у професійній діяльності. Здійснювати моніторинг та оцінювання соціальних проектів та програм відповідно до наявних критеріїв. Спеціалізовані концептуальні знання, що включають сучасні наукові здобутки у сфері професійної діяльності або галузі знань і є основою для оригінального мислення та проведення досліджень. Критичне осмислення проблем у галузі та на межі галузей знань. Спеціалізовані уміння/навички розв’язання проблем, необхідні для проведення досліджень та/або провадження інноваційної діяльності з метою розвитку нових знань та процедур Здатність розв’язувати проблеми у нових або незнайомих середовищах за наявності неповної або обмеженої інформації з урахуванням аспектів соціальної та етичної відповідальності. Зрозуміле і недвозначне донесення власних знань, висновків та аргументації до фахівців і нефахівців, зокрема, до осіб, які навчаються. Управління робочими або навчальними процесами, які є складними, непередбачуваними та потребують нових стратегічних підходів. Відповідальність за внесок до професійних знань і практики та/або оцінювання результатів діяльності команд та колективів.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: пререквізити: • PR та соціально-психологічні технології в організації • Соціологія соціальних проблем • Сучасне українське суспільство: соціологічний аналіз • Сучасне українське суспільство як суспільство ризику • Філософські проблеми наукового пізнання • Організація соціологічної служби • Організація соціологічної служби в громадських та бізнесових структурах кореквізити: • Виконання магістерської кваліфікаційної роботи
Короткий зміст навчальної програми: Заключним етапом підготовки студентів за магістерською програмою є написання магістерської кваліфікаційної роботи, яка є самостійним науковим дослідженням студентів. Тому проходження практики за темою магістерської кваліфікаційної роботи є важливою складовою навчального плану для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня „магістр”. Цей вид практики передбачає науково-дослідну діяльність за темою магістерської кваліфікаційної роботи.
Методи та критерії оцінювання: • Звіт за результатами проходження практики, усний захист (100%)
Рекомендована література: 1. Богдан, О. (2015). Що варто знати про соціологію та соціальні дослідження? Посібник-довідник для громадських активістів та всіх зацікавлених. К.: Дух і Літера. 2. Горшков, М., Шерега, Ф. (2011) Прикладная социология: методология и методы М.: Институт социологии РАН. 3. Кількісні та якісні методи збору інформації у соціальних дослідженнях (2014) / Гілета О.П., Климанська Л.Д., Козак М.Я, Савчинський Р.О. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 167 с. 4. Левицький, Ч. (2015). Методологічні проблеми кількісного та якісного аналізу в педагогічних дослідженнях. Професійна освіта: методологія, теорія та технології, (2), 5-20. 5. Паніотто, В. (2017). Методи опитування. К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія. 6. Рабочая книга социолога (2009). Под общ. ред. и с предисл. Г. В. Осипова. М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ». 7. Шевчук С.П., Матвієнко Л.П., Шевчук О.С. (2010). Організація та методика соціологічних досліджень: Навчальний посібник. Миколаїв: ММІРЛ «Україна», Атол.