Методологія і методика наукових досліджень в соціальній роботі

Спеціальність: Соціальна робота
Код дисципліни: 7.231.01.O.3
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Соціологія та соціальна робота
Лектор: доцент Шаповалова Тетяна Вікторівна
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: • Збирати та здійснювати кількісний і якісний аналіз емпіричних даних. • Застосовувати загальне та спеціалізоване програмне забезпечення для вирішення професійних задач та здійснення наукового дослідження. • Аналізувати соціальний та індивідуальний контекст проблем особи, сім’ї, соціальної групи, громади, формулювати мету і завдання соціальної роботи, планувати втручання в складних і непередбачуваних обставинах відповідно до цінностей соціальної роботи. • Визначати методологію прикладного наукового дослідження та застосовувати методи кількісного та якісного аналізу результатів, у тому числі методи математичної статистики. • Розробляти критерії та показники ефективності професійної діяльності, застосовувати їх в оцінюванні виконаної роботи, пропонувати рекомендації щодо забезпечення якості соціальних послуг та управлінських рішень. • Упроваджувати результати наукового пошуку в практичну діяльність. • Організовувати спільну діяльність фахівців різних галузей і непрофесіоналів, здійснювати їх підготовку до виконання завдань соціальної роботи, ініціювати командоутворення та координувати командну роботу. • Самостійно будувати та підтримувати цілеспрямовані, професійні взаємини з широким колом людей, представниками різних спільнот і організацій, аргументувати, переконувати, вести конструктивні переговори, результативні бесіди, дискусії, толерантно ставитися до альтернативних думок.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: • Експертиза практичної соціальної роботи • Професійний супровід (супервізія) в соціальній роботі • Консультативні техніки соціальної роботи у міжкультурному вимірі • Особливості соціальної роботи з біхевіоральними залежностями • Здоров'єзбережувальна діяльність в соціальній роботі
Короткий зміст навчальної програми: Внаслідок вивчення навчальної дисципліни студент: 1. формує сутнісне уявлення про соціальну роботу як міждисциплінарну науку; опановує концептуально методологією наукового пізнання; 2. з’ясовує зміст та функціональне призначення загальнонаукових та конкретно-специфічних методів, принципів дослідження різноманітних явищ і процесів; 3. набуває досвіду логічного викладу та правильного оформлення результатів соціальних досліджень і магістерських робіт для прилюдного захисту.
Методи та критерії оцінювання: 1. Атестація студентів з дисципліни «Методологія і методика наукових досліджень в соціальній роботі» здійснюється за допомогою засобів об'єктивного контролю ступеня досягнення кінцевих цілей. 2. Атестація проводиться на підставі оцінки рівня досягнутих компетентностей та результатів навчання магістра зі спеціальності «Соціальна робота», з використанням методів комплексної діагностики: семестрове оцінювання (СО) знань студентів здійснюється за сумарною кількістю отриманих балів за результатами поточного контролю (ПК), виконання індивідуального наукового завдання (ІЗ) та участі в НДР. 3. Інформаційною базою, на підставі якої формуються засоби об'єктивного контролю ступеня досягнення кінцевих цілей освоєння дисципліни є його тематика, завдання до практичних та самостійних робіт, перелік літератури та методичних рекомендацій. 4. Атестація якості освоєння дисципліни здійснюється після виконання студентами робочої програми у повному обсязі .
Рекомендована література: As a result of studying the discipline the student: 1. forms an essential idea of social work as an interdisciplinary science; masters conceptually the methodology of scientific knowledge; 2. clarifies the content and functional purpose of general scientific and specific methods, principles of research of various phenomena and processes; 3. acquires experience of logical presentation and correct design of the results of social research and master's theses for public defense.