Консультативні техніки соціальної роботи у міжкультурному вимірі

Спеціальність: Соціальна робота
Код дисципліни: 7.231.01.O.2
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Соціологія та соціальна робота
Лектор: доцент Вус Віктор Ілларіонович
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: знати: методологічні основи дисципліни, застосування теоретичних основ та технологічних приймів консультування в соціальній роботі ; використання моделей консультування на мезо- і мікрорівнях; особливості консультування клієнтів та соціальних груп відповідно до заявлених проблем. • вміти: аналізувати та оцінювати потреби та проблеми клієнтів соціальних служб в процесі консультування, використовувати 7-ми крокову модель консультування, (типологізувати та іншим чином узагальнювати теоретичну і емпіричну інформацію при аналізі консультативного процесу;застосовувати консультування як окремий метод соціальної роботи та як частину більшого процесу в поєднанні з іншими методами.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Теорії і методи соціальної роботи; • Міжособистісне спілкування.
Короткий зміст навчальної програми: Теоретичні основи та принципи консультування в соціальній роботі. Значення особистості в процесі консультування. Ролі соціального працівника в процесі консультування. Етика. Процес соціального консультування: підготовка та проведення. Стадії консультування . Процедури і техніки в співвідношенні з етапами консультування. Типи клієнтів та їх орієнтації. Відмінності індивідуальної роботи з клієнтом, сімейного консультування та групової роботи. Соціальне консультування осіб різної статі. Ведення записів, менеджмент конкретного випадку. Створення файлу клієнта.
Методи та критерії оцінювання: • усне опитування, участь дискусіях, рольові вправи, презентація консультування конкретного випадку (40%) • підсумковий контроль (контрольний захід, екзамен): письмово-усна форма (60%)
Рекомендована література: 1. Айві Ален. Цілеспрямоване інтерв’ювання і консультування: сприяння розвитку клієнта. Пер. з англ.-Навчальний посібник –К.: Сфера , 1998.- 342с. 2. Римас Кочюнас Основы психологического консультирования М.: Академический проект, 1999. — 240 с. 3. Бурлачук Л. Ф., Грабская И. А., Кочарян А. С. Основы психотерапии. — К., 1999. 4. Бадхен.А.А , Роднина А.М. майстерство психологического консультирования .__ СПб.: Речь, 2006-240с.