Технології збереження здоров'я в соціальній сфері

Спеціальність: Соціальна робота
Код дисципліни: 7.231.01.O.5
Кількість кредитів: 7.00
Кафедра: Соціологія та соціальна робота
Лектор: д.пед. н., доцент Клос Лілія Євгенівна
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: фахові компетентності: • здатність виявляти і активізувати зовнішні та внутрішні ресурси для збереження власного здоров’я і здоров’я клієнтів; • здатність визначити вплив на вибір і впровадження технологій збереження здоров’я культурних, релігійних цінностей, моральних норм, національних традицій клієнтів, мистецтва і засобів масової інформації тощо; • усвідомлення можливостей і здатність застосування технологій збереження здоров’я в практиці соціальної роботи – загальних (діагностичних, профілактичних, терапевтичних, реабілітаційних) і спеціальних (освіта здоров’я, формування здорового способу життя, активація особистісного потенціалу, медіація, супервізія, профілактика професійного вигорання, заняттєва терапія тощо); • готовність до професійної діяльності з проектування і впровадження здоров’єзбережувальних технологій у роботі з різними групами клієнтів; • здатність застосовувати методи, способи, методики дослідження здоров’я окремої людини і населення й аналізувати основні показники, що його характеризують; • здатність визначати вплив детермінант здоров’я, у тому числі соціальних, на здоров’я індивіда, сім’ї, громади і способів їх усунення засобами технологій збереження здоров’я. результати навчання: - Здатність розв’язувати складні задачі і проблеми у галузі соціальної роботи або у процесі навчання, що передбачає проведення досліджень та / або здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог (інт) - Здатність проведення досліджень на відповідному рівні - Здатність генерувати нові ідеї (креативність) - Навички міжособистісної взаємодії. - Здатність інтегрувати знання та розв’язувати складні задачі у широких або мультидисциплінарних контекстах - Здатність розв’язувати проблеми у нових або незнайомих середовищах за наявності неповної або обмеженої інформації з урахуванням аспектів соціальної та етичної відповідальності - Критичне осмислення проблем у галузі та на межі галузей знань - Здатність продовжувати навчання з високим ступенем автономії - Здатність до розуміння та використання сучасних теорій, методологій і методів соціальних та інших наук, у тому числі методи математичної статистики та кількісні соціологічні методи, стосовно завдань фундаментальних і прикладних досліджень у галузі соціальної роботи - Здатність професійно діагностувати, прогнозувати, проектувати та моделювати соціальні ситуації - Здатність до впровадження методів і технологій інноваційного практикування та управління в системі соціальної роботи - Здатність упроваджувати результати наукового пошуку в практичну діяльність - Здатність до ефективного менеджменту організації у сфері соціальної роботи, ініціювати та керувати процесами запланованих змін в мезо- та макросоціальних системах - Здатність до розроблення, апробації та втілення соціальних проектів і технологій
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Попередні навчальні дисципліни Медико-соціальні основи здоров’я Соціальна робота із залежними, Питання неповносправності в соціальній роботі Соціальна робота із робота з дітьми і сім’ями Кореквізити Методика і методологія досліджень в соціальній роботі Професійний супровід в соціальній роботі Методика і методологія наукового дослідження Транскультурні аспекти в соціальній роботі
Короткий зміст навчальної програми: Здоров’єзбереження – провідна ідея громадянського суспільства. Дослідження здоров’я окремої людини, груп населення, громад і визначення їхніх потреб у збереженні здоров'я: методи, способи, методики. Сучасні тенденції розвитку науки і практики охорони і збереження здоров’я людини у світі й в Україні. Технології збереження здоров’я у соціальній роботі як інновації. Проектування і впровадження здоров’єзбережувальних технологій у практику соціальної сфери: знання, уміння, навички, компетентність, ціннісні орієнтації та особистісні якості соціального працівника. Специфіка застосування технологій збереження здоров’я у соціальній роботі з особами із проблемами ментального здоров’я, осіб з прогресивними порушеннями здоров’я (хвороба Альцгеймера, синільна деменція), ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД, онкохворих пацієнтів хоспісів, дітей з гіперактивним розладом і дефіцитом уваги, розладом спектру аутизму)
Методи та критерії оцінювання: • усне опитування, участь в дискусіях, презентація і захист навчального проекта (40%) • підсумковий контроль (контрольний захід, екзамен): письмово-усна форма (60%)
Рекомендована література: 1.Клос, Л.Є. (2015). Технології збереження здоров’я у соціальній сфері: навч.посібник. Львів : Вид-во Львів. політехніки. 2. Клос Л. (2017). Професійна підготовка майбутніх соціальних працівників до здоров’єзбережувальної діяльності в університетах США: теорія і практика: монографія (за наук. ред. д-ра пед. наук, проф. Лактіонової Г.М.). Львів: Видавництво Львівської політехніки. 3. Соціологія здоров’я: Методичні вказівки до вивчення курсу «Соціологія здоров’я» для студентів базового напряму «Соціологія» освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» / Укл.: Л.Є. Клос. – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2014. – 24 с. 4. Психосоціальна підтримка дітей і молоді у складних життєвих обставинах у системі професійної підготовки соціальних працівників “університет – громада”. Досвід Національного університету “Львівська політехніка” / за заг. ред. Н.М. Гайдук, Л.Є. Клос. – Львів: Вид-во Львівської політехніки, 2016. – 28 с. 5. Клос Л.Є., Климус Т.М. Соціологія здоров’я і соціологія медицини // Спеціальні та галузеві соціології: навчальний посібник. / За заг. ред. В.М. Пічі. – Львів: «Новий Світ-2000», 2019. – С. 192-252. 6. Flaherty, M. P., Sikorski, E., Klos, L., Vus, V., & Hayduk, N. (2019). Peacework and mental health: From individual pathology to community responsibility. Intervention, Journal of Mental Health and Psychosocial Support in Conflict Affected Areas, 18 (1), 28-36 http://www.interventionjournal. org/downloadpdf.asp?issn=1571-8883;year=2020;volume=18;issue=1; spage=18; epage=27;aulast=Budosan;type=2 7. Клос Л. Є. Соціальна робота в закладах охорони здоров’я : консп. лекцій [для студентів спец. “соціальна робота” освітньо-кваліфікаційного рівня магістр] / Л. Є. Клос. – Львів : Вид-во Національного університету “Львівська політехніка”, 2006. – 96 с. 8. Gehlert S. Handbook of Health Social Work / Sarah Gehlert, Teri Browne. – Second edition. – New Jersey: John Wiley & Sons, Inc. Published by John Wiley & Sons, Inc., Hoboken. 2012. – 722 р. 9. Sheridan Ch.L., Radmacher S.A.: (1998) Psychologia Zdrowia- Wyzwanie dla biomedycznego modelu zdrowia, (Przeklad: Anna Dodziuk, Danuta Golec, Helena Grzegorzewska-Klarkowska, Bar¬bara Mroziak Maria Zakrzewski). Warszawa. Wydawnictwo Instytut Psychologii Zdrowia, 531 s. 10. Nina Hayduk, Liliia Klos, Larysa Klymanska and Sofiya Stavkova (2020). The Organizing of Community Health Clinic of Lviv Polytechnic. Journal of Organisational Studies and Innovation, 7 (1), 1-16. http://www.mbacademy.org.uk/index.php/josi-issues