Емпіричні дані в соціальній роботі

Спеціальність: Соціальна робота
Код дисципліни: 7.231.01.M.14
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Соціологія та соціальна робота
Лектор: доцент Клос Л.Є.
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: - знати місце, роль, сферу використання кількісних методів соціології у галузі соціальної роботи; методологію, методику та техніку кількісних методів соціологічних досліджень; способи аналізу даних отриманих за допомогою кількісних методів соціологічних досліджень, та способи їх представлення; інтерфейс та техніку роботи в середовищі пакету прикладних програм “ОСА”. - уміти переводити теоретичні концепти та конструкти у емпіричні індикатори; конструювати шкали для вимірювання соціальних показників; розраховувати та дизайну вати вибіркову сукупність; підготувати дані зібрані кількісними методами для статистичної обробки; здійснити статистичний аналіз зібраної інформації за допомогою пакету прикладних програм “ОСА”; представити результати кількісного дослідження.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: • Вступ до теорії ймовірності та соціальна статистика, • Методологія та методи соціальних досліджень, • Спеціальні та галузеві соціологічні теорії
Короткий зміст навчальної програми: Теоретико-методологічні засади кількісних методів соціологічних досліджень, процедури концептуалізації та операціоналізації. Трьохкомпонентна структура кількісного аналізу: теорія - методи збору інформації - методи обробки та аналізу інформації, вимірювання в соціології, вибірковий метод в соціологічному дослідженні, конструювання запитань та основних видів шкал, технологічні та процедурні аспекти збору кількісних даних методами опитування, метод контент-аналізу документів, підготовка даних до аналізу, аналіз даних та способи представлення результатів дослідження, аналіз даних за допомогою пакету прикладних програм “ОСА”.
Методи та критерії оцінювання: • Поточний контроль (40%): письмові індивідуальні роботи, усне опитування • Підсумковий контроль (60 %, іспит): тестування (60%)
Рекомендована література: 1. Паніна Н.В. Технологія соціологічного дослідження. – К.: Наукова думка, 1995. –145 с. 2. Рабочая книга социолога. / Редкол. Г.В. Осипов и др. – М.: Наука, 1983. – 478 с. 3. Паніотто В.І., Максименко В.С., Харченко Н.М. Статистичний аналіз соціологічних даних. – К.: Вид. дім «КМ Академія», 2004. – 270 с. 4. Ядов В.А. Стратегия социологического исследования: описание, обьяснение, понимание социальной реальности. – М.: Добросвет, 2001 – 596 с.