Міждисциплінарний підхід у соціальній роботі

Спеціальність: Соціальна робота
Код дисципліни: 7.231.01.M.16
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Соціологія та соціальна робота
Лектор: асистент Климус Т.М.
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: • знати: знати методи соціальної роботи; специфіку психологічного управління поведінкою окремої людини і спільнот; соціально-психологічні методи у соціальній роботі. • уміти: працювати в міждисциплінарній команді; розвивати стратегії міждисциплінарної роботи з клієнтами; дотримуватися професійної етики
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Міжособистісне спілкування Загальна психологія Теорії і методи соціальної роботи Менеджмент у соціальній роботі.
Короткий зміст навчальної програми: Міждисциплінарний, інтегративний і комплексний характер соціальної роботи. Ефективність роботи груп і команди в соціальній роботі. Етапи розвитку міждисциплінарної групи. Принципи міждисциплінарної роботи в соціальній роботі. Критерії і інтегративна модель ефективності міждисциплінарної роботи. Оцінка ефективності міждисциплінарної роботи. Системна модель соціальної роботи. Професійні межі застосування методів та форм соціальної роботи.
Методи та критерії оцінювання: Поточний контроль (40%): практичні заняття. Підсумковий контроль (60 %), контрольний захід екзамен, письмово-усна форма.
Рекомендована література: 1. Тюпля Л.Т. Соціальна робота /Л.Т. Тюпля. – К.: Знання, 2008. – 574 с. 2. Безпалько О.В. Соціальна робота в громаді: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закладів / Академія праці та соціальних відносин. – К.: Центр навч. літератури, 2005. – 172 с. 3. Теория социальной работы / под ред. Е. И. Холостовой, Л. И. Кононовой, М. В. Вдовиной. — М. : Издательство Юрайт, 2014. – 345 с.