Здоров'єзбережувальна діяльність в соціальній роботі

Спеціальність: Соціальна робота
Код дисципліни: 7.231.01.E.24
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Соціологія та соціальна робота
Лектор: доцент Клос Лілія Євгенівна
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: • знати: структурно-функціональна модель здоров’єзбережувальної діяльності – компоненти, умови реалізації, принципи, цінності, методи, засоби, форми, особливості здоров’єзбережувальної діяльності у соціальній роботі з різними групами клієнтів і в різних місцях практики, робота соціального працівника в міждисциплінарній команді здоров’я; - уміти: визначати власний рівень готовності до здоров’єзбережувальної діяльності, будувати стратегії розвитку соціальних служб для задоволення потреб людей із порушеннями здоров’я, визначати зміст здоров’єзбережувальної діяльності соціального працівника на мікро-, мезо і макро-рівнях практики; проводити моніторинг і оцінку проектів і програм здоров’єзбережувального спрямування в соціальній роботі.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: пререквізити: • Технології збереження здоров'я у соціальній сфері; • Етика соціальної роботи • Експертиза практичної соціальної роботи.
Короткий зміст навчальної програми: Зміст і напрями діяльності соціального працівника у контексті збереження здоров’я. Принципи та цінності здоров’єзбережувальної діяльності в соціальній роботі. Розвиток і особливості здоров’єзбережувальної діяльності у світі: ретроспективний аналіз ХІХ-ХХ ст. в Європі, Північній Америці. Особливості сучасної здоров’єзбережувальної діяльності в США, Канаді, Великій Британії, Скандинавських країнах (в закладах охорони здоров’я, догляд в кінці життя, у дитячих стаціонарах, в онкології і трансплантології, у сфері громадського здоров’я). Принципи формування соціальної політики з подолання соціальних нерівностей відносно здоров’я. Міжсекторальна взаємодія у питаннях збереження здоров’я населення. Моніторинг і оцінювання програм і проектів соціальної роботи у контексті здоров’єзбереження: в подоланні ВІЛ/СНІДу, попередженні онкозахворювань, зниженні рівня смертності чоловіків, запобігання стресу на робочому місці
Методи та критерії оцінювання: • усне опитування, участь в дискусіях, виконання порт-фоліо, презентація навчального проекта (40%) • підсумковий контроль (контрольний захід, залік): письмово-усна форма (60%)
Рекомендована література: • Клос Л.Є. Технології збереження здоров’я у соціальній сфері : навч.посібник / Л.Є. Клос. – Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2015. – 248 с. • Імас Л., Ріст Р. К. Шлях до результатів. Планування та проведення ефективних оцінювань розвитку / Лінда Дж. Морра Імас, Р. К. Ріст - Київ. – 2015. – 580 с. • Gehlert S. Handbook of Health Social Work / Sarah Gehlert, Teri Browne. – Second edition. – New Jersey: John Wiley & Sons, Inc. Published by John Wiley & Sons, Inc., Hoboken. 2012. – 722 р. • Whitehead M. European strategies for tackling social inequities in health: Levelling up Part 2 / Margaret Whitehead, Goran Dahlgren // WHO Collaborating Centre for Policy Research on Social Determinants of Health / University of Liverpool: Studies on social and economic determinants of population health, No. 3. – Copenhagen, 2007. – 130 р.