Роль релігії у сучасному суспільстві

Спеціальність: Соціальна робота
Код дисципліни: 7.231.01.M.10
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Філософія
Лектор: к.філос.н., доцент Андрій Кадикало
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування у студентів необхідних компетентностей: Усвідомлення рівних можливостей та гендерних проблем. Здатність виявляти, діагностувати та інтерпретувати актуальні проблеми українського суспільства та світової спільноти. Застосовувати сучасні соціологічні поняття, концепції, теорії та результати емпіричних досліджень для опису й пояснення соціальних явищ і процесів. Здійснювати діагностику та інтерпретацію актуальних проблеми українського суспільства та світової спільноти, причини їхнього виникнення та наслідки. Розробляти проекти соціальних досліджень та обґрунтувати їхню методологію. Викладати соціологічні та суміжні з ними дисципліни з використанням класичних і сучасних концепцій і методів навчання. Узагальнювати результати власних наукових досліджень у різних формах (тез, статей, доповідей, презентацій тощо). Спеціалізовані концептуальні знання, що включають сучасні наукові здобутки у сфері професійної діяльності або галузі знань і є основою для оригінального мислення та проведення досліджень. Критичне осмислення проблем у галузі та на межі галузей знань. Спеціалізовані уміння/навички розв’язання проблем, необхідні для проведення досліджень та/або провадження інноваційної діяльності з метою розвитку нових знань та процедур Здатність інтегрувати знання та розв’язувати складні задачі у широких або мульти-дисциплінарних контекстах Здатність розв’язувати проблеми у нових або незнайомих середовищах за наявності неповної або обмеженої інформації з урахуванням аспектів соціальної та етичної відповідальності Зрозуміле і недвозначне донесення власних знань, висновків та аргументації до фахівців і нефахівців, зокрема, до осіб, які навчаються Управління робочими або навчальними процесами, які є складними, непередбачуваними та потребують нових стратегічних підходів Відповідальність за внесок до професійних знань і практики та/або оцінювання результатів діяльності команд та колективів.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: - Пререквізіт: історія світової та української культури, політологія. - Кореквізіт: філософія.
Короткий зміст навчальної програми: Витоки релігії та природа релігійної віри. Культ і ритуал. Релігії сучасного світу. Релігія і наука: відповіді на екзистенційні питання людини. Масова культура і явище "неконфесійних" релігій.
Методи та критерії оцінювання: - Поточний контроль (40%): усне опитування, виступи на семінарах, тести, контрольна робота. - Заліковий контроль (60%).
Рекомендована література: 1. Кадикало А.М. Становище релігії в сучасному суспільстві, її внутрішній та зовнішній стани. Конспект лекції. – Львів, 2013. 2. Карівець І.В., Кадикало А.М. Функціонування і розвиток релігії та релігійної свідомості: нові тенденції. Конспект лекції. – Львів, 2014. 3. Релігієзнавство. Навч. посібник / За ред. І.М. Сурмай.- Львів, 2004 4. Черній А.М. Релігієзнавство. Посібник. – Київ, 2003. 5. PHILOSOPHY OF RELIGION. An Anthology. Wadsworth Publishing; 3rd Edition, 1997. 6. Dean, Thomas, ed. Religious Pluralism and Truth: Essays on Cross-Cultural Philosophy of Religion. SUNY Press, 1995. 7. Dembski, William. The Design Inference. New York: Cambridge University Press, 1991.