Методика викладання соціальної роботи

Спеціальність: Соціальна робота
Код дисципліни: 7.231.01.O.7
Кількість кредитів: 6.00
Кафедра: Соціологія та соціальна робота
Лектор: д.пед.н., доцент Клос Лілія Євгенівна
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: формування у студентів необхідних компетентностей: - загальних: - Здатність розв’язувати складні задачі і проблеми у галузі соціальної роботи або у процесі навчання, що передбачає проведення досліджень та / або здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог - Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу - Здатність проведення досліджень на відповідному рівні - Здатність інтегрувати знання та розв’язувати складні задачі у широких або мультидисциплінарних контекстах - Здатність до розроблення, апробації та втілення соціальних проектів і технологій фахових: - Здатність до впровадження методів і технологій інноваційного практикування та управління в системі соціальної роботи - Здатність до професійної рефлексії - Здатність доводити знання та власні висновки до фахівців та нефахівців - Здатність виявляти професійну ідентичність та діяти згідно з цінностями соціальної роботи програмні результати навчання: - . Оцінювати соціальні наслідки політики у сфері прав людини, соціальної інклюзії та сталого розвитку суспільства, розробляти рекомендації стосовно удосконалення нормативно-правового забезпечення соціальної роботи - Виконувати рефлексивні практики в контексті цінностей соціальної роботи, відповідальності, у тому числі для запобігання професійного вигорання - Розробляти критерії та показники ефективності професійної діяльності, застосовувати їх в оцінюванні виконаної роботи, пропонувати рекомендації щодо забезпечення якості соціальних послуг та управлінських рішень - Демонструвати позитивне ставлення до власної професії та відповідати своєю поведінкою етичним принципам і стандартам соціальної роботи - Організовувати спільну діяльність фахівців різних галузей і непрофесіоналів, здійснювати їх підготовку до виконання завдань соціальної роботи, ініціювати командоутворення та координувати командну роботу - Самостійно й автономно знаходити інформацію необхідну для професійного зростання, опановувати її, засвоювати та продукувати нові знання, розвивати професійні навички та якості
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: пререквізити: Експертиза практичної соціальної роботи Професійний супровід в соціальній роботі Практика соціального адміністрування кореквізити: Методика і методологія наукових дослідженнь в соціальній роботі Педагогічна практика Філософські проблеми наукового пізнання
Короткий зміст навчальної програми: Поняття про методику викладання як педагогічну спеціальність. Зміст освіти в умовах ступеневої системи підготовки фахівців. Сутність і структура процесу навчання. Специфіка навчального процесу у вищій школі. Основні принципи навчання в умовах професійної підготовки майбутніх соціальних працівників. Методи і засоби навчання у вищій школі. Інноваційні педагогічні технології в підготовці фахівців соціальної сфери. Форми організації навчання у професійно-технічних і вищих навчальних закладах. Підготовка викладача до заняття. Контроль, облік та оцінювання успішності студентів вищих закладів освіти та професійно-технічних навчальних закладів. Особливості модульно-рейтингової системи оцінювання успішності студентів у сучасних умовах входження в Болонський процес. Компетентнісний підхід в освіті. Навчання впродовж життя.
Методи та критерії оцінювання: • усне опитування, участь в дискусіях, індивідуальні письмові завдання (40%) • підсумковий контроль (контрольний захід, екзамен): письмово-усна форма (60%)
Рекомендована література: 1. Алексюк А.М. Педагогіка вищої школи. Історія. Проблеми / А.М. Алексюк. – К.: Либідь, 1998.- 248с 2. Логвиненко Т. Підготовка соціальних працівників в університетах Скандинавських країн: Данія, Норвегія, Швеція : монографія / Тетяна Логвиненко / за ред. Н.Г. Ничкало. –Дрогобич: Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2015. – 500 с. 3. Теоретико-методичні засади викладання предметів гуманітарного циклу в професійно-технічних навчальних закладах / За ред. Васяновича Г.П. – Львів: Укр.технології. – 2013. – 220 с. 4. •Global Standards for Social Work Education and Training [Electronic resource] // Web-site / IASSW. – [електрон. ресурс]. – Режим доступу: http:// cdn. ifsw. org/ assets/ ifsw_65044-3.pdf 5. •Клос Л., Матвіїв Р. Методичні вказівки до проходження педагогічної практики студентами магістерської програми спеціальності “соціальна робота”– Львів: Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2009. – 28 с. 6. Жигірь В.І. Професійна педагогіка: Навчальний посібник / В.І. Жигірь, О.А. Чернега; за ред. М.В. Вачевського. – К.: Кондор, 2012. – 336 с 7. Методичні вказівки до вивчення курсів магістерської програми: “Методологія і методика наукових досліджень”, “Зв’язки з громадськістю у соціальній сфері”, “Методика викладання соціальної роботи ”, для студентів базового напряму “Соціологія” спеціальності “Соціальна робота”. Випуск І / Укл. Н.М.Гайдук, Л.Д.Климанська, Л.Є.Клос. – Львів: Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2007. – 48 с. 8. Ничкало Н.Г. Трансформація професійно-технічної освіти України : монографія / Н.Г. Ничкало. — К. : Пед. думка, 2008. — 200 с. 9. Ортинський В.Л. Педагогіка вищої школи : навч. посіб. для студ ВНЗ / В.Л. Ортинський. — К.: Центр учбової літератури, 2009. — 472 с. 10. Педагогіка вищої школи. Навч.пос. /За ред. З. Курлянд. – К. : Знання, 2005. – 399с. 11. Рашкевич Ю.М. Болонський процес та нова парадигма вищої освіти: монографія /Ю.М. рашкевич . – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2014. – 168с.