Практика соціального адміністрування

Спеціальність: Соціальна робота
Код дисципліни: 7.231.01.E.21
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Соціологія та соціальна робота
Лектор: доцент Козак Марта Ярославівна
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: - знати основні теоретичні поняття та практичні аспекти соціального адміністрування; особливості діяльності державних та недержавних організацій соціального спрямування; - уміти самостійно аналізувати та пояснювати актуальні процеси у соціальній сфері та соціальному забезпеченні, визначати основні проблеми; застосовувати соціально-економічні принципи управління; - вміти організовувати роботу та ефективну взаємодію структурних підрозділів; застосовувати методи та форми політики кадрового стимулювання колективу, організовувати і координувати соціальну роботу з різноманітними категоріями громадян; застосовувати заходи для профілактики професійного вигоряння кадрів; вміти організувати діловодство у соціальній службі; - мати уявлення про основні напрямки роботи соціальних служб та перспективи застосування сучасних технологій соціальної роботи, особливості роботи в державних органах та органах місцевого самоврядування
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: - Ведення професійних документів - Управлінські аспекти соціальної роботи - Управлінські аспекти супервізії
Короткий зміст навчальної програми: Аналіз організації як системи; Елементи стратегічного розвитку організації. Створення “ідеальної” структури організації; Кадрова політика організації.; План формування людських ресурсів;. Дизайн системи набору кадрів; Поняття дизайну посади;. Системи мотивації та винагород; Методологія створення громадської організації; Кадровий менеджмент; Управління фінансами; Професійна підтримка (супервізія) у соціальній роботі.; Підвищення потенціалу трудових ресурсів; Система оцінювання діяльності працівників; Розірвання трудової угоди. Моніторинг та оцінювання діяльності організації; Технологія та організація діловодства в закладах соціальної сфери; Дизайн збору даних та система звітності
Методи та критерії оцінювання: - Індивідуальні та групові завдання ( 40%) - Підсумковий контроль ( контрольний захід, іспит): письмово-усна форма (60%)
Рекомендована література: 1. Кузьмін О.Є. Мельник О.Г. Теоретичні та практичні засади менеджменту: навчальний посібник - Львів: Національний університет «Львівська політехніка» (Інформаційно-видавничий центр «ІНТЕЛЕКТ+» ІПДО), «Інтелект-Захід», 2009. – 384 с. 2. Управлінські аспекти соціальної роботи. Курс лекцій / під ред. М.Ф. Головатого.- К.: МАУП, 2004. – 368 с. 3. Управління персоналом фірми: Навчальний посібник./Під ред.В.І. Крамаренко, Б.І. Холода. – К.: ЦУЛ, 2003. – 272 с. 4. . Смірнова І. С. Аналізування основних відмінностей між категоріями “менеджмент” та “адміністрування” на підприємстві / І. С. Смірнова // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2012. – № 727 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 150–155