Управлінські аспекти посередництва при розв'язанні конфліктів

Спеціальність: Соціальна робота
Код дисципліни: 7.231.01.E.23
Кількість кредитів: 6.00
Кафедра: Соціологія та соціальна робота
Лектор: старший викладач Бік О.Я.
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: У результаті вивчення модуля студент повинен: - знати: особливості поведінки особи у конфлікті; техніки активного слухання та ефективного спілкування; сфери застосування посередництва; нюанси процесу в залежності від сфери застосування посередництва; - уміти: застосовувати особливі вміння та навички спілкування, що є характерними для процесу посередництва; оцінювати ситуацію конкретного випадку стосовно: доцільності застосування посередництва; працювати з блокуванням при виникненні невиявлених потреб; спілкування; передбачати ризики спалахів гніву / ворожості, можливих елементів кривди; провести процес посередництва за усіма складовими моделі в залежності від сфери застосування.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: пререквізити: Альтернативні способи розв’язання конфліктів, Міжособистісне спілкування, Посередництво та розв’язання конфліктів.
Короткий зміст навчальної програми: практичне відпрацювання комунікативних навиків, що використовуються у процесі посередництва; відпрацювання навиків моделі посередництва: попередні індивідуальні зустрічі, спільні зустрічі – відкриваюча, середня, заключна; відпрацювання навиків укладання заключної угоди; різновиди тренінгових підходів у вивченні посередництва.
Методи та критерії оцінювання: - Поточний контроль (60%): виконання групового завдання з проведення процесу посередництва. - Підсумковий контроль (40%, залік): письмово-усна форма
Рекомендована література: - Blades, J. (1984). Mediation: An old art revitalized. In J. A. Lemmon, (Ed.) Reaching effective agreements.  Mediation Quarterly, 3. 59-97. 2. Fisher, Roger, William Ury, (1991) Getting to Yes, Penguin Books. - Kelly, J. (1996). Power imbalance in divorce and interpersonal mediation. Family and Conciliation Courts Review, 34, 373, 385. - Альтернативні підходи до розв’язання конфліктів: теорія і практика застосування / Уклад.: Н. Гайдук, І. Сенюта, О. Бік, Х. Терешко. – Львів: ПАІС, 2007. – 296 с. - Модель процесу посередництва: концепції, методи та прийоми: Посібник. 2- ге вид., доп. / За ред. А. Журавського, Н. Гайдук. – Вінніпег;Львів: Малті – М, 2004. – 151 с. - Шкільна служба розв’язання конфліктів: Досвід впровадження. – К.: УЦП, 2007. – 88 с.