Філософські проблеми наукового пізнання

Спеціальність: Соціальна робота
Код дисципліни: 7.231.01.M.12
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Філософія
Лектор: д.філос.н., доц. Ігор Карівець канд. філос. наук, доц. Андрій Кадикало
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Результати навчання: ЗК10 Усвідомлення рівних можливостей та гендерних проблем. СК2 Здатність виявляти, діагностувати та інтерпретувати актуальні проблеми українського суспільства та світової спільноти. РН1. Застосовувати сучасні соціологічні поняття, концепції, теорії та результати емпіричних досліджень для опису й пояснення соціальних явищ і процесів. РН2. Здійснювати діагностику та інтерпретацію актуальних проблеми українського суспільства та світової спільноти, причини їхнього виникнення та наслідки. РН3. Розробляти проекти соціальних досліджень та обґрунтувати їхню методологію. РН10. Викладати соціологічні та суміжні з ними дисципліни з використанням класичних і сучасних концепцій і методів навчання. РН11. Узагальнювати результати власних наукових досліджень у різних формах (тез, статей, доповідей, презентацій тощо). Зн1. Спеціалізовані концептуальні знання, що включають сучасні наукові здобутки у сфері професійної діяльності або галузі знань і є основою для оригінального мислення та проведення досліджень. Зн2. Критичне осмислення проблем у галузі та на межі галузей знань. Ум1. Спеціалізовані уміння/навички розв’язання проблем, необхідні для проведення досліджень та/або провадження інноваційної діяльності з метою розвитку нових знань та процедур Ум2. Здатність інтегрувати знання та розв’язувати складні задачі у широких або мульти-дисциплінарних контекстах Ум3. Здатність розв’язувати проблеми у нових або незнайомих середовищах за наявності неповної або обмеженої інформації з урахуванням аспектів соціальної та етичної відповідальності К1. Зрозуміле і недвозначне донесення власних знань, висновків та аргументації до фахівців і нефахівців, зокрема, до осіб, які навчаються АВ1. Управління робочими або навчальними процесами, які є складними, непередбачуваними та потребують нових стратегічних підходів АВ2. Відповідальність за внесок до професійних знань і практики та/або оцінювання результатів діяльності команд та колективів.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: - Пререквізіт: філософія, фізика, математика. - Кореквізіт: дисципліни методичного і методологічного спрямування.
Короткий зміст навчальної програми: Філософія і наука в історичному і структурно-логічному контекстах. Проблеми сучасної наукової методології. Філософський аналіз взаємин суб’єкту та об’єкту наукового пізнання. Філософське осмислення емпіричної бази науки. Проблеми переходу від фактів до теорії в сучасному науковому пізнанні. Філософські проблеми наукової евристики. Філософський контекст визначення парадигмальних характеристик соціально-гуманітарного наукового пізнання.
Методи та критерії оцінювання: - Поточний контроль (40%): усне опитування, виступи на семінарах, тести, колоквіум. - Підсумковий контроль (60%): виконання підсумкової контрольної роботи, залік.
Рекомендована література: 1. Петрушенко В.Л. Філософія і методологія науки: Навчальний посібник. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2016. 2. Єріна А.М., Захожай В.Б., Єрін Д.Л. Методологіч наукових досліджень. – К., 2004. 3. Науковий світогляд на зламі століть . – К.: Вид. ПАРАПАН, 2006. 4. Світоглядні імплікації науки. – К.: Вид. ПАРАПАН, 2004. 5. Аналитическая философия: Избранные тексты. – М.: Изд-во МГУ, 1993. 6. Введение в историю и философию науки. – М.: Академический проект, 2005. 7. The 20 big questions in science. // Birch H., Stuart C., Keat Looi M. // The Guardian. The Observer. 01.09.2013. 8. Godfrey-Smith P. Theory and Reality: Introduction to Philosophy of Science. Chicago: Chicago University Press, 2003.