Соціогуманітарні проблеми сучасного українського суспільства

Спеціальність: Соціальна робота
Код дисципліни: 7.231.01.M.11
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Соціологія та соціальна робота
Лектор: професор Піча В.М.
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: • знати сучасні дослідницькі тренди в галузі суспільних та гуманітарних наук; • розуміти евристичні можливості та обмеження сучасних наукових теорій; • вміти застосовувати ідеї, сформульовані філософами, економістами, соціальними антропологами та представниками інших наук про суспільство та людину в соціологічному аналізі проблем сучасного суспільства.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: пререквізити: Соціологія постмодерну та глобалізації, Соціологія соціології. кореквізити: Інституційна соціологія, Соціальне прогнозування, Соціологія соціальних проблем.
Короткий зміст навчальної програми: Сучасні напрямки теоретизування в галузі наук про людину та суспільство. Евристичні можливості сучасних соціологічних теорій. Напрямки соціологічного аналізу сучасного суспільства. Соціологічні центри сучасної України та провідні напрямки їхньої роботи. Можливості прикладного застосування соціологічних знань.
Методи та критерії оцінювання: • поточний контроль: виступи з есеями за тематикою курсу, усне опитування (50%) • підсумковий контроль: письмовий іспит у формі тестування (50%)
Рекомендована література: 1. Українське суспільство: моніторинг соціальних змін. Випуск 1 (15), Т. 1. – К., 2014. 2. Шульга Н.А. Дрейф на обочину: двадцать лет общественных изменений в Украине / Н.Шульга. – К., 2011. 3. Society under construction – opportunities and risks. Edited by P.Baldys and K.Piatek. - Biala.- Bielsko-Biala.-2015. 4. Society under construction: changes and challenges. Edited by L. Klymanska, Ya. Turchyn, V. Savka.- Lviv. – 2016.