Ділова іноземна мова

Спеціальність: Соціальна робота
Код дисципліни: 7.231.01.M.9
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Іноземні мови
Лектор: С.М. Цимбрило, О.В. Сидорчук
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Внаслідок вивчення навчальної дисципліни студент повинен бути здатним продемонструвати такі результати навчання: • практично володіти різними видами мовленнєвої діяльності відповідно до профілю майбутньої професії. • вести розмову на загальні, теми і теми, пов'язані зі спеціальністю, висловлювати і обмінюватись думками та фактичною інформацією про події, пов'язані з навчанням та професійною діяльністю; • володіти базовими навичками мовлення, необхідними для читання оригінальної літератури за фахом для одержання науково-технічної інформації. • демонструвати розуміння чітких і простих повідомлень, включаючи детальну інформацію про попередження, анонси та інструкції в академічних і професійних ситуаціях; • домовлятись по телефону в академічному чи професійному середовищі, в тому числі при з’єднанні, залишаючи чи приймаючи повідомлення, за умови, що мова співрозмовника чітко сформульована; • писати електронні листи в навчальних освітніх цілях, передаючи просту пряму інформації, що має безпосереднє відношення до академічного середовища і повсякденного життя; • писати іноземною мовою низку документів, необхідних для участі у міжнародних академічних заходах, програмах обміну студентами та для працевлаштування • написати автобіографію, резюме, лист-заяву про працевлаштування, лист-рекомендацію та інші види ділових листів.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Рівень знань В1 +
Короткий зміст навчальної програми: Ділова кореспонденція. Стиль офіційних документів. Елементи ділової активності та спілкування. Терміни, скорочення.
Методи та критерії оцінювання: Поточний контроль: аудіювання, монологічне та діалогічне мовлення, читання, письмо. Контрольна робота. Підсумковий контроль: диференційований залік. Розподіл балів у 100-бальній шкалі Поточний контроль (ПК) Разом за дисципліну 100 Аудиторна робота 70 Аудіювання 5 Читання 5 Мовлення 5 Письмо 5 Контрольна робота № 1 25 Контрольна робота № 2 25 Самостійна робота 30 Виконання вправ з підручника. 5 Виконання лексико-граматичних тестів у ВНС 5 Позааудиторне читання. Ведення читацького щоденника. 5 Словник навчальної та спеціальної професійної лексики 5 Монологічне мовлення. 5 Діалогічне мовлення 5
Рекомендована література: Англійська мова: 1. Спілкуємося англійською мовою. Част.3: Студентське життя сьогодні / За Ред.. П. Корнеса і Н. Гайдук. – Львів: СП «БаК», 1998. – 76 с etting on in English. За ред. І.Байбакової, О.Гасько, М.Федоришина, Львів 2006. 2. Getting on in English (Upper Intermediate). За ред. І.Байбакової, О.Гасько, М.Федоришина, Львів – 2009. 3. Clare A., Wilson JJ. Speakout. Intermediate. Pearson / Longman, 2011. – 175 p. 4. Fuchs M., Bonner M. Focus on Grammar. – Longman, 2000. – 432 p. 5. Словники Німецька мова: 1. Kommunikatives Deutsch. Redaktionelle Leitung: Dr. V. Sadoroshnyj, Dr. Th. Seifert, Dr. F. Spitzner, M. Vesna. Lviv, 1998. 2. ‘Deutsch (an den technischen Universitaten)”, М.Весна, Львів, 2009. 3. “Deutsch fur den Beruf”. За ред. М.Весни, В.Задорожного. Растр-7, Львів – 2010. 4. Бориско Н.В. Бизнес-курс немецкого язика. К., „ЛОГОС”, 1998. 5. Словники Французька мова: 1. Parlez-vous fran?ais? Чи розмовляєте французькою мовою?: Навчальний посібник/За ред. І.Ключковської. – Львів: БаК, 2001. – 196 с. 2. Education: un passeport pour le futur: Практичне завдання з розвитку розмовних навичок французької мови для студентів всіх спеціальностей. Ч.1 /Укл. І.М. Ключковська. – Львів : Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2003. – 32 c. 3. Бабкіна М.І. Ділова кореспонденція: Навчальний посібник з французької мови для студентів вищих технічний навчальних закладів / М.І. Бабкіна. – Львів: ЗУКЦ, ПП НВФ БІАРП, 2012.–152 с. 4. Бабкіна М.І. Збірник граматичних завдань з французької мови: Навчальний посібник для студентів вищих технічних навчальних закладів / М.І.Бабкіна. – Львів: ЗУКЦ, ПП НВФ БІАРП, 2013. – 164 с. 5. Словники