Менеджмент у соціальній роботі

Спеціальність: Соціальна робота
Код дисципліни: 7.231.01.O.002
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Соціологія та соціальна робота
Лектор: д.політ.н., проф. Климанська Л. Д.
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: • знати: теоретичні витоки менеджменту у соціальній роботі; основні концепти і теорії менеджменту у соціальній роботі; специфіку менеджменту в організаціях, що надають соціальні послуги. • уміти: аналізувати критично теоретичні підходи у менеджменті у соціальній роботі; застосовувати основні принципи сучасного менеджменту в організаціях, що надають соціальні послуги; • мати уявлення про основні напрямки розвитку і перспективи практичного менеджменту в організаціях, що надають соціальні послуги.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: • Теорії соціальної роботи; • Соціальна робота з групами і громадами ; • Соціальна робота з різними группами клієнтів
Короткий зміст навчальної програми: Контекст існування організацій, які надають соціальні послуги; Організації, що надають соціальні послуги та їхнє оточення; Організаційна структура; Організаційні зміни та розвиток; Організаційний дизайн; Адміністрування та менеджмент організацій, що надають соціальні послуги; Фінансовий менеджмент в організаціях, що надають соціальні послуги; Управління людськими ресурсами; Управління груповими процесами в організаціях; Управління волонтерами; Організаційні технології та інформаційні системи
Методи та критерії оцінювання: • усне опитування, участь в дискусіях, презентація індивідуального завдання (40%) • підсумковий контроль (контрольний захід, екзамен): письмово-усна форма (60%)
Рекомендована література: 1. Cournoyer, B. (1994). Basic communication skills for work with groups. In B.R. Compton and B. Galaway, Social work processes (5th ed.) Pacific Grove, CA: Brooks/Cole Publishing. 2. Hasenfeld, Y. (1983). Human service organizations. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall. 3. Kettner, P.M. (2002). Achieving excellence in the management of human service organizations. Boston, MA: Allyn and Bacon. 4. Lewis, J.A., Lewis, M.D., Packard, T., & Souflee, Jr., F. (2001). Management of human service programs (3rd ed.). Belmont, CA: Wadsworth/Thomson Learning.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).