Особливості соціальної роботи з біхевіоральними залежностями

Спеціальність: Соціальна робота
Код дисципліни: 7.231.01.E.020
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Соціологія та соціальна робота
Лектор: старший викладач Герасим Г.З. к.політ.н, проф. Климанська Л. Д.
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Розв’язувати складні задачі і проблеми, що потребують оновлення й інтеграції знань в умовах неповної/недостатньої інформації та суперечливих вимог. Показувати глибинне знання та системне розуміння теоретичних концепцій, як із галузі соціальної роботи, так і з інших галузей соціогуманітарних наук. Збирати та здійснювати кількісний і якісний аналіз емпіричних даних Застосовувати загальне та спеціалізоване програмне забезпечення для вирішення професійних задач та здійснення наукового дослідження. Аналізувати соціальний та індивідуальний контекст проблем особи, сім’ї, соціальної групи, громади, формулювати мету і завдання соціальної роботи, планувати втручання в складних і непередбачуваних обставинах відповідно до цінностей соціальної роботи. Оцінювати соціальні наслідки політики у сфері прав людини, соціальної інклюзії та сталого розвитку суспільства, розробляти рекомендації стосовно удосконалення нормативно-правового забезпечення соціальної роботи. Визначати методологію прикладного наукового дослідження та застосовувати методи кількісного та якісного аналізу результатів, у тому числі методи математичної статистики Розробляти, апробувати та втілювати соціальні проекти і технології. Демонструвати позитивне ставлення до власної професії та відповідати своєю поведінкою етичним принципам і стандартам соціальної роботи. Самостійно будувати та підтримувати цілеспрямовані, професійні взаємини з широким колом людей, представниками різних спільнот і організацій, аргументувати, переконувати, вести конструктивні переговори, результативні бесіди, дискусії, толерантно ставитися до альтернативних думок. Автономно приймати рішення в складних і непередбачуваних ситуаціях
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Здоров'єзбережувальна діяльність в соціальній роботі Менеджмент у соціальній роботі Технології соціальної роботи з сім’ями з узалежненими особами Культуровідповідність соціальних послуг Міждисциплінарний підхід у соціальній роботі Емпіричні дані в соціальній роботі
Короткий зміст навчальної програми: Визначення біхевіоральної залежності та міфи щодо такого роду залежності. Природа біхевіоральної залежності. Стадії виникнення залежності. Наркоманія, токсикоманія, полінаркоманія. Особливості психологічної залежності. Залежність від їжі, булімія та анорексія. Залежність від азартних ігор - “ґемблінґ”, залежність від роботи - працеголізм, залежність від кохання та сексу. Фактори адиктивної поведінки студентів. Соціально-психологічні особливості студентів, схильних до адиктивної поведінки. Утворення психологічних механізмів залежності від психоактивних речовин: мінімізація, раціоналізація, ілюзія і заперечення, інтелектуалізація, відвертання уваги, фантазування або магічне мислення. Використання цих механізмів клієнтами залежними від психоактивних речовин. Розпізнавання дій механізмів. Методи роззброєння цих механізмів. Спілкування із залежними особами. Встановлення контакту. Оцінка стану залежної особи. Ресурси і потреби залежної особи. Побудова довірчих стосунків із залежною особою. Недискримінація і принципи толерантності із залежними особами. Проблема подолання недовіри.
Методи та критерії оцінювання: - Індивідуальні та групові завдання ( 40%) - Підсумковий контроль ( контрольний захід, іспит): письмово-усна форма (60%)
Рекомендована література: Грязнов А.Н. Субъектный подход к изучению особенностей аддиктивного поведения студентов / https://cyberleninka.ru/article/n/subektnyy-podhod-k-izucheniyu-osobennostey-addiktivnogo-povedeniya-studentov; Мателега М.М. Азізов С.С. Психологічні особливості залежності як девіантної поведінки особистості/ /Pnpz_2015_7_12.pdf; Мизирене Р. В. Психологическая зависимость от еды / Р. В. Мизирене. – М., 2005. – 150 с. Пил С. Любовь и зависимость / С. Пил, А. Бродски. – М. : Институт общегуманитарных исследований, 2005. – 269 с. Шабалина В. В. Аддиктивное поведение в подростковом и юношеском возрасте / В. В. Шабалина. – М. : ВЕЧЕ, 2003. – 291 с. Шорохова О. А. Жизненные ловушки зависимости и созависимости / О. А. Шорохова. – СПб. : Речь, 2002. – С. 6–16.