Технології соціальної роботи з сім'ями з узалежненими особами

Спеціальність: Соціальна робота
Код дисципліни: 7.231.01.E.021
Кількість кредитів: 6.00
Кафедра: Соціологія та соціальна робота
Лектор: к.біол.н., доцент Козак М. Я.
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: - знати теоретико-методологічні засади розробки соціальних технологій; сутність технології як типового алгоритму діяльності; зміст мультидисциплінарних команд; розуміти особливості технологій соціальної роботи з різними категоріями сімей; - уміти самостійно аналізувати та визначати основні проблеми та потреби сім’ї; визначати необхідність у конкретних соціальних технологіях; аналізувати та узагальнювати отримані результати для складання алгоритму дій - вміти застосовувати одержані знання для проведення соціальної роботи з сім’ями; володіти методикою проведення соціальної діагностики та експертизи; - мати уявлення про основні напрямки роботи соціальних служб та перспективи застосування сучасних технологій соціальної роботи з сім’ями
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: - Соціальна робота з сім’ями - Методи соціальної роботи - Соціальне консультування - Методи збору соціологічної інформації. Ч.2
Короткий зміст навчальної програми: Теоретичні засади технологій у соціальній роботі. Класифікація соціальних технологій. Типова технологія соціальної роботи як алгоритм діяльності. Прикладні технології: система соціального забезпечення як технологія соціальної роботи; технології виявлення сімей, що опинились в складних життєвих обставинах, технології соціальної роботи з сім’ями соціального ризику, асоціальними сім’ями, з сім’ями з ознаками насильства щодо членів сім»ї з прийомними сім’ями. Взаємодія суб’єктів соціального супроводу
Методи та критерії оцінювання: - Індивідуальні та групові завдання ( 40%) - Підсумковий контроль ( контрольний захід, іспит): письмово-усна форма (60%)
Рекомендована література: 1. Технологія роботи з різними категоріями клієнтів центрів соціальних служб для сім’ї дітей та молоді ( методичний посібник) / С.В. Толстоухова, О.О. Яременко, О.В. Вакуленко та ін. – К.:ДЦССМ, Державний ін-т проблем сім’ї та молоді, 2003. – 88 с. 2. Соціальна робота: технологічний аспект: Навчальний посібник / За ред.проф. А.Й. Капської – К.: Центр навчальної літератури, 2004. -352с. 3. Теорії і методи соціальної роботи: Підручник для студентів вищих навчальних закладів / за ред.Т.В.Семигіної, І.І. Миговича. – К.: Академвидав, 2005. – 328с