Захист магістерської кваліфікаційної роботи

Спеціальність: Соціальна робота
Код дисципліни: 7.231.01.O.015
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Соціологія та соціальна робота
Лектор: Д.пед.н., доцент Клос Л.Є.
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: • знати: в чому суть та головні завдання різних напрямків здійснення соціальної роботи; як систематизувати та розширювати теоретичні знання щодо вирішення конкретних соціальних проблем на основі досліджень діяльності організацій та установ, інформації мас-медіа; як раціонально обрати напрямок практичної діяльності, уміло оперувати поняттями та цінностями, притаманними професії соціального працівника; • уміти: проводити науковий пошук під час розв’язання поставлених завдань, чітко формулювати та обґрунтовувати актуальні методи ведення соціальної роботи у конкретному напрямку; порівнювати різні підходи, практичні напрацювання вітчизняних та закордонних соціальних працівників; у польових умовах (під час безпосередньої роботи соціальним працівником у тій чи іншій організації, установі) проявляти здобуті під час навчання та проходження практик знання та вміння, критично мислити, адекватно реагувати; сформулювати висновки, конкретні пропозиції для використання іншими соціальними працівниками
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: • Теорії та методи соціальної роботи;
Короткий зміст навчальної програми: Головні організаційні аспекти виконання бакалаврської кваліфікаційної роботи: наукове керівництво, етапи роботи. Кваліфікаційна робота як науково-практичне дослідження: вимоги до роботи, обґрунтування змісту дослідження, теоретико-методична та емпірична бази наукової роботи; підготовка роботи до захисту: вимоги до оформлення, складових елементів роботи, загальні правила щодо цитувань та посилань на використані наукові джерела, підготовка студента до захисту та процедура захисту.
Методи та критерії оцінювання: захист магістерської роботи (100%)
Рекомендована література: • Методичні поради щодо виконання наукових робіт для студентів спеціальності «Соціальна робота» / Укл.: М.І.Сварник, Н.М.Гайдук, Л.Д. Климанська та ін. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2008. – 40 с. • Соціальна робота / За ред. Семигіної Т.В., Григи І.М. У 3-х ч. — К.: КМ Академія, 2004. — 178 с. • Соціальна робота в Україні: перші кроки / За ред.В.Полтавця. — К.: КМ Academia, 2000. — 236 с.