Педагогічна практика

Спеціальність: Соціальна робота
Код дисципліни: 7.231.01.O.012
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Соціологія та соціальна робота
Лектор: д.пед.н., доцент Клос Л. Є.
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Здатність розв’язувати складні задачі і проблеми у галузі соціальної роботи або у процесі навчання, що передбачає проведення досліджень та / або здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт. Навички міжособистісної взаємодії. Здатність працювати в команді Здатність упроваджувати результати наукового пошуку в практичну діяльність . Здатність професійно діагностувати, прогнозувати, проектувати та моделювати соціальні ситуації Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (експертами з інших галузей/видів економічної діяльності), налагоджувати взаємодію державних, громадських і комерційних організацій на підґрунті соціального партнерства Розв’язувати складні задачі і проблеми, що потребують оновлення й інтеграції знань в умовах неповної/недостатньої інформації та суперечливих вимог Критично оцінювати результати наукових досліджень і різні джерела знань про практики соціальної роботи, формулювати висновки та рекомендації щодо їх впровадження Визначати методологію прикладного наукового дослідження та застосовувати методи кількісного та якісного аналізу результатів, у тому числі методи математичної статистики. Розробляти критерії та показники ефективності професійної діяльності, застосовувати їх в оцінюванні виконаної роботи, пропонувати рекомендації щодо забезпечення якості соціальних послуг та управлінських рішень Розробляти, апробувати та втілювати соціальні проекти і технології. Упроваджувати результати наукового пошуку в практичну діяльність. Демонструвати позитивне ставлення до власної професії та відповідати своєю поведінкою етичним принципам і стандартам соціальної роботи. Організовувати спільну діяльність фахівців різних галузей і непрофесіоналів, здійснювати їх підготовку до виконання завдань соціальної роботи, ініціювати командоутворення та координувати командну роботу. Самостійно й автономно знаходити інформацію необхідну для професійного зростання, опановувати її, засвоювати та продукувати нові знання, розвивати професійні навички та якості
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: пререквізити: Експертиза практичної соціальної роботи Методологія і методика наукових досліджень в соціальній роботі Професійний супровід (супервізія) в соціальній роботі Менеджмент у соціальній роботі Методика викладання соціальної роботи кореквізити: Практика за темою магістерської кваліфікаційної роботи
Короткий зміст навчальної програми: Зміст освіти в умовах ступеневої системи підготовки фахівців. Сутність і структура процесу навчання. Специфіка навчального процесу у вищій школі. Основні принципи навчання в умовах професійної підготовки майбутніх соціальних працівників. Методи і засоби навчання у вищій школі. Інноваційні педагогічні технології в підготовці фахівців соціальної сфери. Форми організації навчання у професійно-технічних і вищих навчальних закладах. Підготовка викладача до заняття. Контроль, облік та оцінювання успішності студентів вищих закладів освіти та професійно-технічних навчальних закладів. Особливості модульно-рейтингової системи оцінювання успішності студентів.
Методи та критерії оцінювання: • результати аналізу документації та методичного забезпечення викладання навчальних дисциплін, усне опитування, виконання завдань практики, оформлення індивідуального завдання і звіту про практику, проведення відкритого заняття (40%) • підсумковий контроль (контрольний захід, залік): письмово-усна форма презентації (60%)
Рекомендована література: 1. Теоретико-методичні засади викладання предметів гуманітарного циклу в професійно-технічних навчальних закладах / За ред. Васяновича Г.П. – Львів: Укр.технології. – 2013. – 220 с. 2. •Global Standards for Social Work Education and Training [Electronic resource] // Web-site / IASSW. – [електрон. ресурс]. – Режим доступу: http:// cdn. ifsw. org/ assets/ ifsw_65044-3.pdf 3. Клос Л. (2017). Професійна підготовка майбутніх соціальних працівників до здоров’єзбережувальної діяльності в університетах США: теорія і практика: монографія (за наук. ред. д-ра пед. наук, проф. Лактіонової Г.М.). Львів: Видавництво Львівської політехніки 4/ Гайдук Н.М., Клос Л.Є., Ставкова С.Г., Бєляєва С.Я.,Соціальна робота: практична підготовка студентів на освітньо-кваліфікаційному рівні “бакалавр”: Навч.посібник. – Львів: Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2007. – 164 с. 5. Теоретико-методичні засади викладання предметів гуманітарного циклу в професійно-технічних навчальних закладах / За ред. Васяновича Г.П. – Львів: Укр.технології. – 2013. – 220 с. 6 Клос Л., Матвіїв Р. Методичні вказівки до проходження педагогічної практики студентами магістерської програми спеціальності “соціальна робота”– Львів: Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2009. – 28 с. 7. Рашкевич Ю.М. Болонський процес та нова парадигма вищої освіти: монографія /Ю.М. рашкевич . – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2014. – 168с. Шуневич Б. Теоретичні основи дистанційного навчання.—В-во Львівської політехніки, 2006. – 244 с.