Практика за темою магістерської кваліфікаційної роботи

Спеціальність: Соціальна робота
Код дисципліни: 7.231.01.O.013
Кількість кредитів: 9.00
Кафедра: Соціологія та соціальна робота
Лектор: д.пед.н., доцент Клос Л.Є.
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Здатність розв’язувати складні задачі і проблеми у галузі соціальної роботи або у процесі навчання, що передбачає проведення досліджень та / або здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог Здатність розробляти і управляти проектами Здатність спілкуватися іноземною мовою. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації Здатність до впровадження методів і технологій інноваційного практикування та управління в системі соціальної роботи Здатність до оцінки процесу і результату професійної діяльності та якості соціальних послуг Здатність розробляти критерії та показники ефективності професійної діяльності, застосовувати їх в оцінюванні виконаної роботи, пропонувати рекомендації щодо забезпечення якості соціальних послуг та управлінських рішень Здатність упроваджувати результати наукового пошуку в практичну діяльність Розв’язувати складні задачі і проблеми, що потребують оновлення й інтеграції знань в умовах неповної/недостатньої інформації та суперечливих вимог Показувати глибинне знання та системне розуміння теоретичних концепцій, як із галузі соціальної роботи, так і з інших галузей соціогуманітарних наук Збирати та здійснювати кількісний і якісний аналіз емпіричних даних. Застосовувати загальне та спеціалізоване програмне забезпечення для вирішення професійних задач та здійснення наукового дослідження. Аналізувати соціальний та індивідуальний контекст проблем особи, сім’ї, соціальної групи, громади, формулювати мету і завдання соціальної роботи, планувати втручання в складних і непередбачуваних обставинах відповідно до цінностей соціальної роботи. Виконувати рефлексивні практики в контексті цінностей соціальної роботи, відповідальності, у тому числі для запобігання професійного вигорання . Упроваджувати результати наукового пошуку в практичну діяльність Організовувати спільну діяльність фахівців різних галузей і непрофесіоналів, здійснювати їх підготовку до виконання завдань соціальної роботи, ініціювати командоутворення та координувати командну роботу. Автономно приймати рішення в складних і непередбачуваних ситуаціях
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Консультативні техніки соціальної роботи у міжкультурному вимірі Технології збереження здоров'я в соціальній сфері Методологія і методика наукових досліджень в соціальній роботі Професійний супровід (супервізія) в соціальній роботі Менеджмент у соціальній роботі Педагогічна практика Виконання магістерської кваліфікаційної роботи
Короткий зміст навчальної програми: Закріплення професійних навичок збору, аналізу, інтерпретації первинної соціологічної інформації, теоретико-методологічного обґрунтування обраної наукової теми, форм і методів роботи з соціальною інформацією, комплексного застосування методів соціальної роботи для аналізу соціальної ситуації (проблеми), проведення на базі закладу соціальної роботи емпіричного дослідження до магістерської кваліфікаційної роботи: укладання програми, проведення практичної частини, аналіз та інтерпретація отриманих результатів, формулювання на основі цього пакету пропозицій щодо вдосконалення системи соціального обслуговування населення і представлення у формі індивідуального завдання – опису виконання практичного 3-го розділу магістерської кваліфікаційної роботи.
Методи та критерії оцінювання: • усне опитування, виконання завдань практики, оформлення індивідуального завдання і звіту про практику (40%) • підсумковий контроль (контрольний захід, залік): письмово-усна форма презентації результатів практики, зокрема виконання 3 розділу магістерської кваліфікаційної роботи (60%)
Рекомендована література: Клос Л. Професійна підготовка майбутніх соціальних працівників до здоров’єзбережувальної діяльності в університетах США: теорія і практика: монографія / за наук. ред. д-ра пед. наук, проф. Лактіонової Г.М. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2017. – 378 с. Клос Л.Є. Моделі освітньої програми підготовки магістра і освітньо-наукової програми доктора філософії за спеціальністю 231 «Соціальна робота» // До 20-річчя канадсько-українського проекту «Реформування соціальних служб» (1999-2003 рр.) : монографія / за ред. Н.М.Гайдук, Л.Є. Клос, М.В. Школяр. – Львів: ЗУКЦ, 2019. – С. 95-107, 127-136, 159-160, 179-182, 192-199, 229-258, 266-270, 286-287. Психосоціальна підтримка дітей і молоді у складних життєвих обставинах у системі професійної підготовки соціальних працівників “університет – громада”. Досвід Національного університету “Львівська політехніка” / за заг. ред. Н.М. Гайдук, Л.Є. Клос. – Львів: Вид-во Львівської політехніки, 2016. – 28 с. Все про соціальну роботу [Текст]: [Навчальний енциклопедичний словник-довідник] / За науков. ред. д.с.н., проф. В.М. Пічі. -- Вид.3-тє, виправлене, перероблене та доповнене. -- Укладачі: Піча В.М., Гайдук Н.М., Клос Л.Є., Бік О.Я. – Львів: «Новий Світ - 2000», 2014. – 618 с. • Гайдук Н.М., Клос Л.Є., Ставкова С.Г., Бєляєва С.Я. Соціальна робота: практична підготовка студентів на освітньо-кваліфікаційному рівні “бакалавр”: Навч.посібник. – Львів: Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2007. – 164 с. Методичні рекомендації до виконання курсових робіт та написання бакалаврської кваліфікаційної роботи за напрямом підготовки 6.130102 «соціальна робота» для студентів базового напряму «Соціальне забезпечення» спеціальності «Соціальна робота» (освітньо-кваліфікаційний рівень – «бакалавр») / Нац. ун-т "Львів. політехніка" ; [уклад.: Макух О.Є., Гілета О.П., Гайдук Н.М., Л.Є. Клос, Ставкова С.Г.]. – Л.: Вид-во Нац. ун-т «Львів. політехніка», 2015. – 52 с. Вимоги до написання та оформлення дипломних робіт : Методичні вказівки для студентів спеціальності “Соціальна робота” / [І. Є. Курляк, Н. М. Гайдук, Л. Є. Клос та ін.] ; відпов. за випуск І. Є. Курляк. – Львів : Вид-во Національного університету “Львівська політехніка”, 2004. – 24 с.