Загальна психологія , частина 1

Спеціальність: Психологія
Код дисципліни: 6.053.00.O.3
Кількість кредитів: 8.00
Кафедра: Теоретична та практична психологія
Лектор: кандидат психологічних наук Кочергіна Ірина Анатоліївна
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: - знати основні напрями, школи і концепції сучасної психології; сутність психічного розвитку людини; зв'язок психіки з центральною нервовою системою людини; концепції психіки в психологічній науці; взаємозв'язок психіки людини з її мозком, нервовою системою та оточуючим середовищем; - методологічне підґрунтя психологічної науки; сутність людини-особистості як носія психіки, її психологічну структуру; сутність і зміст людської психіки, її структуру, алгоритм функціонування як цілісного синергійно-системного комплексу; властивості людської психіки. - уміти розрізняти різні психічні явища і факти; оперувати різним психологічними поняттями у процесі доведення чи заперечення певної думки, ідеї, погляду тощо; аналізувати психічні явища і процеси, встановлювати причинно-наслідкові зв'язки між ними, виявляти тенденції їхнього розвитку; з новими теоретичними та методичними розробками в загальній психології; з особливостями дослідження особистості в сучасній психології, а також психічних процесів, станів, властивостей та утворень тощо.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: - Анатомія і фізіологія центральної нервової системи; - Психологія особистості.
Короткий зміст навчальної програми: Розвиток психології. Психологічні напрями, школи та концепції. Предмет і завдання сучасної психології. Людина, її центральна нервова система, мозок і психіка. Психічна норма та відхилення. Методологія, принципи і методи психології. Психічна структура особистості: загальна характеристика. Людина та її буття. Людська психіка і психічне. Біописхічна підструктура особистості. Ментально-психічна підструктура особистості. Інтраіндивідуальна підструктура особистості. Відчуття. Сприйняття. Пам’ять. Мислення. Мислення й інтелект. Уява. Загальна характеристика емоцій та почуттів. Характеристика різних емоцій. Розуміння емоцій іншої людини ф управління емоціями. Характеристика різних почуттів. Емоціно зумовлена поведінка і емоційні типи. Фахові, вікові, статеві та паталогічні особливості емоційної сфери особистості. Воля. Здібності. Соціопсихічна підструктура особистості. Підструктура «свідомість-самосвідомість». Психічні стани. Увага. Діяльність. Психомоторика. Основи психології научіння. Мова та мовлення. Психо-лінгвістика.
Методи та критерії оцінювання: - поточний контроль (40 %): письмові звіти з практичних робіт, усне опитування; - підсумковий контроль (60 %, екзамен): максимальна оцінка – 100 балів.
Рекомендована література: 1. Варій М. Й. Загальна психологія : підручник / М. Й. Варій ; Львів. держ. ун-т безпеки життєдіяльності. – 4- те вид., виправл. і доповн. – К. : Знання, 2014. – 1047 с. 2. Варій М. Й. Загальна психологія : підручник : у 2 т. / М. Й. Варій. – 5- те вид., виправл. і доповн. – Л. : Апріорі, 2016. – Т. 1. – 382 с. 3. Варій М. Й. Загальна психологія : підручник : у 2 т. / М. Й. Варій. – 5- те вид., виправл. і доповн. – Л. : Апріорі, 2016. – Т. 2. – 358 с. 4. Загальна психологія: Підруч. для студ. вищ. навч. закладів / За заг. ред. акад. С.Д. Максименка. – К.: Форум, 2000. – 544 с. 5. Максименко С.Д. Загальна психологія: Навчальний посібник / Видання друге, перероблене та доповнене. – Київ: «Центр учбової літератури», 2004. – 272 с.