Історія психології

Спеціальність: Психологія
Код дисципліни: 6.053.00.O.6
Кількість кредитів: 8.00
Кафедра: Теоретична та практична психологія
Лектор: Кандидат психологічних наук, доцент Вінтюк Юрій Володимирович
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: - знати психологічні теорії, концепції, школи та уявлення з історії психології; - знати результат дослідження видатних вчених минулого і сучасності в галузі психології; - знати місця і ролі основних психологічних теорій в історії психології, її вплив на еволюцію сучасної психологічної науки; - знати і вміти розрізняти етапи, предмет і зміст психології, методи дослідження психіки; - знати і вміти охарактеризувати основні психологічні ідеї, школи, концепції, течії; - володіти категоріальним апаратом психології.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: - Загальна психологія; - Експериментальна психологія; - Соціальна психологія.
Короткий зміст навчальної програми: Психологічна думка в країнах древнього сходу. Розвиток психологічної думки в древньому Єгипті, Китаї, Індії. Антична психологія. Передсократівський період історії психології. Вчення про душу в феодальному суспільстві. Психологічна думка в період переходу від феодалізму до капіталізму. Психологічна думка XVII ст. Розвиток психології у XVIII ст. Психологія першої половини XIX ст. Розвиток психології як самостійної науки. Розвиток психології на межі XIX – XX ст. Розвиток галузей психології. Об’єктивні умови формування психології розвитку, її основні положення і дослідження. Вікова психологія. Передумова виникнення етнічної психології. Соціальна психологія. Диференціальна психологія. Становлення і розвиток біхевіоризму і гештальтпсихології. Глибинна психологія (психоаналіз) та її розвиток у XX ст. Гуманістична, генетична і когнітивна психологія. Сучасна психологічна наука в Україні.
Методи та критерії оцінювання: - поточний контроль (40%): усне опитування, реферати, контрольні роботи; - підсумковий контроль (60%, іспит): максимальна оцінка – 100 балів.
Рекомендована література: 1. Векилова С.А., История психологии: конспект лекций, М., «АСТ»; СПб, «Сова», 2005 г., с. 106. 2. Выготский Л.С. Вопросы теории и история психологии - Собр.соч.: В 6 т.М., 1982. 3. Ждан А.Н. История психологии: от античности к современности.-М., 1999. 4. Исторический путь психологии: прошлое, настоящее, будущее. М., 1992. 5. Марцинковская Г.Д. История психологии.-М.: Изд. центр «Академия», 2001.-554 с. 6. Петровский А.В., Ярошевский М.Г. История и теория психологии.-Ростов Н-Д., 1996-т.1,2. 7. Петровский А.В., Ярошевский М.Г. Основы теоретической психологии.-М., 1997. 8. Рубинштейн С.Л. Принципы и пути развития психологии. М., 1999. 9. Ярошевский М.Г. История психологии.- М., 1996.