Вступ до спеціальності

Спеціальність: Психологія
Код дисципліни: 6.053.00.O.1
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Теоретична та практична психологія
Лектор: кандидат психологічних наук, доцент Мищишин Марія Миколаївна
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: • знати: специфіку діяльності практичного психолога в різних сферах соціальної практики (системі освіти, силових структурах, медичних закладах та економічних установах); • вміти: планувати види та форми роботи психолога в тій чи іншій сфері діяльності; • аналізувати психологічні дослідження та дії психолога, щодо їхньої відповідності етичним українським та світовим стандартам; • мати уявлення про основні положення міжнародних та міжрегіональних документів про права людини та дитини, законодавчі акти про соціально-психологічну службу України.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: • Загальна психологія; • Психологія особистості; • Вікова психологія.
Короткий зміст навчальної програми: Місце психології в системі людинознавства Структура та основні проблеми прикладної психології Міжнародні та регіональні документи про права людини Законодавчі акти України про соціально-психологічну службу Характеристика професії практичного психолога Модель особистості практичного психолога Психологічна служба промислових підприємств та організацій малого бізнесу Психологічна служба системи освіти Основні види діяльності соціально-психологічної служби: просвітницька, пропагандистська, профілактична. Основні види діяльності соціально-психологічної служби: психологічне консультування.Основні види діяльності соціально-психологічної служби: психодіагностична робота психологічна корекція.Загальна характеристика психотерапії як складової практичної психології. Характеристика основних напрямів психотерапії Особливості підготовки психологів ВНЗ.Професійне самовдосконалення психолога після закінчення ВНЗ. Перспектива психологічної освіти та професійний розвиток психолога за рубежем.
Методи та критерії оцінювання: • усне опитування, експрес-тестування, якість виконання письмових практичних завдань; • підсумковий контроль: на основі поточних балів за 100-бальною шкалою.
Рекомендована література: 1. Дуткевич Т. В., Савицька О. В. Практична психологія. Вступ до спеціальності. – К.: Центр учбової літератури, 2010. – 256 с. 2. Закон України "Про освіту". 3. Максименко С. Д., Ільїна Т. Б. До проблеми розробки освітньо-кваліфікаційної характеристики сучасного психолога // Практична психологія та соціальна робота. –1999. – № 1. – С. 2-6. 4. Панок В. Г. Концепція національної соціально-психологічної служби // Педагогіка і психологія. – 1994. – №2. – С. 3-10.