Історія державності та культури України

Спеціальність: Психологія
Код дисципліни: 6.053.00.O.5
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Історія, музеєзнавство і культурна спадщина
Лектор: Оксана Годованська
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: - знання про проблемні, дискусійні та дражливі сторінки історії України; - ознайомлення з найновішими поглядами істориків та дослідників щодо дискусійних питань історії України; - вміння самостійно і критично вивчати проблемні питання історії України, працюючи з першоджерелами; - формування активної громадянської позиції і почуття відповідальності у суспільстві, патріотизму; - розуміння студентами важливості примирення різних моделей історичної пам’яті, конструктивного суспільного діалогу про минулі та сучасні проблеми суспільного розвитку, інтеграції та консолідації українського суспільства; - усвідомлення суспільно-історичного і культурного простору Львівської Політехніки в контексті історії поступу науки і техніки; - розуміння особливостей історичного розвитку та становлення наукової галузі права, психології та журналістики України як складових частин світових наукових дисциплін. - знання про видатних українських вчених і їх досягнення у галузі права, психології та журналістики.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Шкільний курс з історії України
Короткий зміст навчальної програми: Територія, склад та ідентичність населення українських земель в історичній ретроспективі Ґенеза українського державотворення у Середньовіччі і Ранньомодерний час Суперечливі питання українського державотворення. Людина і спротив тоталітарним режимам у ХХ ст. Українські землі як частина європейського полікультурного простору в Х-ХІХ ст. Культурні процеси на українських землях в новітню добу. Символічний простір міста та його культура. Історія науки і технічної освіти на українських землях.
Методи та критерії оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною системою: поточний контроль – 45 балів (опитування, презентації, відповіді усні, письмові; включно, на вибір, із творчою роботою «Історія мого роду на тлі історії України» - 10 балів); підсумковий контроль – 55 балів (екзамен).
Рекомендована література: 1. Аркуша О., Кондратюк К., Мудрий М., Сухий О. Час народів. Історія України XIX століття. – Львів, 2016. 2. Вербицька П.В та ін. Історія України: суспільство, культура, державність. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2019. 3. Грицак Я. Нарис історії України. Формування модерної української нації ХІХ-ХХ ст. – К., 2019. 4. Плохій С. Брама Європи. Історія України від скіфських воєн до незалежності. – Харків, 2018. 5. Плохій С. Походження слов’янських націй. Домодерні ідентичності в Україні, Росії та Білорусі. – К., 2015. 6. Тищик Б., Липитчук О., Кольбенко А. Історія держави і права зарубіжних країн. Новітній час (1918 р. – початок ХХІ ст.) – К., 2016. 7. Історія психології: від античності до початку XX століття: навч. посібник / Авт-уклад. О. П. Коханова. – К., 2016. 8.Срібняк І. Історія журналістики: виникнення та розвиток новинних мас-медіа в країнах Європи, Азії та Північної Америки (ХVІІ-ХХ ст.). Підручник для студентів вищих навчальних закладів / МОН України; ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України»; Київський університет імені Бориса Грінченка (2-ге вид., перероб.). – К., 2018. 9. Applebaum A. Red Famine: Stalin's War on Ukraine. – Penguin Randomhouse, 2017. 10. Plokhy Serhii. The Gates of Europe: A History of Ukraine.2016. 11. Тищик Б., Липитчук О., Кольбенко А. Історія держави і права зарубіжних країн. Новітній час (1918 р. – початок ХХІ ст.) – К., 2016.