Психологія особистості

Спеціальність: Психологія
Код дисципліни: 6.053.00.O.13
Кількість кредитів: 6.00
Кафедра: Теоретична та практична психологія
Лектор: Кандидат психологічних наук, доцент Олійник Алла Вікторівна
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: - знати предмет, мету, завдання, базові категорії психології особистості, основні науково-психологічні підходи до розуміння її природи, психологічної структури, особливості функціонування, значення її складових та закономірності формування і розвитку особистості; - вміти аналізувати та оцінювати компоненти психологічної структури особистості;застосовувати методологію системного підходу до розгляду особистості;виявляти закономірності становлення й розвитку особистості; володіти практичними навичками психологічного впливу з метою формування позитивних якостей особистості.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: - Загальна психологія; - Соціальна психологія.
Короткий зміст навчальної програми: Психологія особистості як галузь психологічних знань, предмет, мета, завдання. Особистість у психоаналізі, біхевіоризмі, когнітивній та гуманістичній психології. Концепція психоенергетичної цілісності особистості. Біопсихічна підструктура особистості. Ментально-психічна підструктура особистості. Інтраіндивідуальна підструктура особистості. Соціопсихічна підструктура особистості. Підструктура особистості «свідомість-самосвідомість. Соціалізація особистості.Психологія поведінки особистості у суспільстві. Психічне здоров’я особистості. Психічна стійкість особистості. Психологія девіантної поведінки. Психологія цілеспрямованої і залежної поведінки особистості. Психологія конкурентоспроможної особистості. Кризи особистості в сучасному суспільстві. Самоуправління і саморегулювання особистості. Розвиток і формування особистості. Проблема сенсу життя і свободи волі особистості.
Методи та критерії оцінювання: - поточний контроль (40 %): письмові звіти з практичних робіт, усне опитування; - підсумковий контроль (60 %, екзамен): максимальна оцінка – 100 балів.
Рекомендована література: 1. Варій М. Й. Психологія особистості: підручник / М. Й. Варій. – Львів: Вид-во Львіської політехніки, 2016. – 608 с. 2. Москалець В.П. Психологія особистості : навч. посіб. / В.П. Москалець.- К. : Центр учбової літератури, 2013.- 416с. 3. Психологія особистості: словник-довідник / за ред. П. П. Горностая. - К.: Рута, 2001. - 320 с.