Експериментальна психологія

Спеціальність: Психологія
Код дисципліни: 6.053.00.O.8
Кількість кредитів: 6.00
Кафедра: Теоретична та практична психологія
Лектор: Кандидат психологічних наук, доцент Мандзик Тетяна Миколаївна
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: 1. Оволодіння знаннями, уміннями та навичками експериментального дослідження психіки; 2. Надати студентам знання та вміння застосовувати на практиці різні методи дослідження психіки; 3. Навчити студентів складати дослідницьку програму і підбирати відповідні методи експериментального дослідження; 4. Ознайомити із основними типами, умовами, вимогами до організації та проведення експериментального дослідження.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: • Математичні методи в психології; • Загальна психологія; • Порівняльна психологія і психофізіологія; • Основи анатомії ЦНС та фізіології вищої нервової діяльності.
Короткий зміст навчальної програми: Становлення експериментального методу в психології. Зміст і структура наукового дослідження психіки. Емпіричні методи дослідження психіки. Експеримент як метод дослідження психіки. Етапи наукового дослідження. Поняття змінної в психологічному дослідженні. Види змінних. Етапи експериментального дослідження психіки. Галузеві експерименти в психології. Дослідницька програма в експерименті. Стратегії соціальних досліджень. Стратегії досліджень в організації, дослідження в освітніх організаціях в Україні. Аналіз та інтерпретація результатів експериментів. Кількісний аналіз даних та застосування SPSS для Windows.
Методи та критерії оцінювання: - поточний контроль (40 %): письмові звіти з практичних робіт, усне опитування; - підсумковий контроль (60 %, екзамен): максимальна оцінка – 100 балів.
Рекомендована література: 1. Горбунова В. В. Експериментальна психологія в схемах і таблицях. Навчальний посібник. — Житомир, 2005. — 94 с. 2. Гудвин Дж. Исследование в психологии: методы и планирова¬ние. — СПб.: Питер, 2004. — 558 с. 3. Дружинин В. Н. Экспериментальная психология.— 2-е изд., доп. — СПб.: Питер, 2000. — 320 с.