Анатомія та фізіологія центральної нервової системи

Спеціальність: Психологія
Код дисципліни: 6.053.00.O.19
Кількість кредитів: 4.00
Кафедра: Теоретична та практична психологія
Лектор: Доктор психологічних наук, доцент Галян Ігор Михайлович
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: • знати анатомо-фізіологічні особливості нервової системи та еволюційні механізми її розвитку, інтегративні системи мозку та їх роль у формуванні психіки людини; • знати методи дослідження та профілактики порушень нервової системи людини; • вміти самостійно аналізувати психічні явища та взаємозв'язок між ними, виявляти чинники, що зумовлюють вплив на вищу нервову діяльність людини; • вміти характеризувати особливості поведінки людини згідно її нервової системи, діагностувати різноманітні відхилення в проявах вищої нервової діяльності людини.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: • Загальна психологія; • Вступ до спеціальності; • Порівняльна психологія та психофізіологія.
Короткий зміст навчальної програми: Розуміння процесів філогенезу і онтогенезу центральної нервової системи людини на основі еволюційного підходу. Рефлекторна діяльність нервової системи. Будова та функції центральної і периферичної нервової системи. Основи вищої нервової діяльності. Анатомія та функціональні особливості органів чуття. Методи дослідження та профілактики порушень нервової системи людини.
Методи та критерії оцінювання: • усне опитування, експрес-тестування, якість виконання письмових практичних завдань; • підсумковий контроль (залік): на основі поточних балів за 100-бальною шкалою.
Рекомендована література: 1. Маруненко І.М., Неведомська Є.О., Волковська Г.І. Анатомія, фізіологія, еволюція нервової системи. Курс лекцій: Навчальний посібник. – К.: Видавництво «Професіонал», 2004.- 480 с. 2. Кизиминко Л.Д., Сняданко І.І. Основи анатомії і фізіології людини: теоретичний та практичний курс: Навчальний посібник. – Львів: Видавництво НУ «Львівська політехніка», 2009. – 248 с.