Трудове право

Спеціальність: Психологія
Код дисципліни: 6.053.00.M.49
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Цивільне право та процес
Лектор: Н.Я. Заболотна, Л.О. Остапенко, Н.П. Павлів-Самоїл
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Знати: порядок виникнення, зміни та припинення трудових правовідносин; правові засади встановлення та регулювання робочого часу, його окремих видів та режимів; порядок надання відпусток, передбачених трудовим законодавством; особливості правового регулювання оплати праці найманих працівників; підстави, умови та порядок притягнення працівників до дисциплінарної та матеріальної відповідальності; чинне трудове законодавство з питань охорони праці на підприємствах, установах, організаціях; основи регулювання соціально-партнерських відносин. Вміти: грамотно використовувати нормативно-правові акти та спеціальну літературу; визначати сферу дії трудового законодавства; характеризувати правовий статус суб’єктів трудових правовідносин; виділяти юридичні факти, необхідні для виникнення, зміни та припинення трудових правовідносин; визначати підстави та порядок притягнення працівників до дисциплінарної та матеріальної відповідальності; аналізувати та вирішувати спірні питання, які виникають на практиці (у сфері використання найманої праці на підставі трудових договорів) при застосуванні норм трудового законодавства.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Теорія держави і права; Конституційне право; Цивільне право, ч.1.
Короткий зміст навчальної програми: Мета: дати студентам ґрунтовні знання з трудового права України з урахуванням особливостей правового регулювання трудових правовідносин у сучасних умовах; навчити студентів умінню застосовувати на практиці здобуті знання з трудового права; сприяти здобуттю студентами навичок самостійної роботи, що дозволить поглиблювати й оновлювати знання трудового законодавства; сформувати правничу правосвідомість та підвищити рівень правової культури. Завданням дисципліни є вивчення студентами нормативно-правових джерел, які регулюють трудові відносини найманих працівників, а також опанування ними основних теоретичних та практичних проблем, які існують у сфері використання найманої праці на підставі трудових договорів.
Методи та критерії оцінювання: Оцінюються усне опитування на практичних заняттях; виступ на практичних заняттях із рефератом, доповіддю, участь у дискусії тощо; тестування знань студентів із відповідної теми лекційного курсу; письмова контрольна робота (відповіді на питання лекційного курсу, вирішення практичних завдань, вправ тощо); виконання домашнього завдання.
Рекомендована література: 1. Бонтлаб В. В. Трудове право України : основи теорії труд. права : навч. посіб. / В. В. Бонтлаб [та ін.] ; за заг. ред. В. Л. Костюка ; Нац. ун-т "Києво-Могил. акад" [та ін.]. К. : Промінь, 2010. 280 с. 2. Дмитренко Ю. П. Трудове право України: підручник / Ю. П. Дмитренко. К. : Юрінком Інтер, 2009. 621 с. 3. Долгіх Н. П. Трудове право: навч. посіб. / Н. П. Долгіх, В. П. Марущак ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Одес. регіон. ін-т держ. упр. О.: ОРІДУ НАДУ, 2011. 195 с. 4. Каркачова А. В. Трудове право: конспект лекцій / Каркачова А. В.; Донец. держ. ун-т упр. Донецьк : Технопак, 2012. 187 с. 5. Мельник К.Ю. Трудове право України: підручник / К.Ю. Мельник ; Харків. нац. ун-т внутр. справ. Харків : Діса плюс, 2014. 479 с. 6. Остапенко Л. О. Трудове право: навч.-метод. посіб. / Л. О. Остапенко, І.М. Паньонко, С. Л. Дембіцька ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2013. 154 с. 7. Павлів-Самоїл Н.П. Трудове право (поняття, схеми, таблиці): навч. посіб. / Н.П. Павлів-Самоїл, В.М. Адам, А.І. Годяк ; Львів. держ. ун-т внутр. справ. Л. : ЛьвДУВС, 2013. 171 с. 8. Пилипенко П.Д. Трудове право України. Практикум: навч. посіб. для студентів ВНЗ / за ред. д-ра юрид. наук, проф. П.Д. Пилипенка ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. Київ : Ін Юре, 2014. 349 с. 9. Пилипенко П.Д. Трудове право України: академ. курс : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / за ред. д-ра юрид. наук, проф. П. Д. Пилипенка ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. К. : Ін Юре, 2014. 548с. 10. Прилипко С.М. Трудове право України в схемах і таблицях: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / С.М. Прилипко, О.М. Ярошенко, О.Є. Костюченко, Д.С. Підкопай. Х. : ФІНН, 2010. 557 с.