Соціальна психологія, частина 2

Спеціальність: Психологія
Код дисципліни: 6.053.00.O.16
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Теоретична та практична психологія
Лектор: Доктор психологічних наук, професор Хазратова Нігора Вікторівна
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: - знати основні напрями історію і методологію соціальної психології; психологію індивіда як суб'єкта соціуму; соціально-психологічні особливості міжособистісних взаємодій та роль спілкування; психологію великих і малих груп; масові явища у великих дифузних групах. - уміти орієнтуватися у сучасних наукових концепціях, грамотно ставити і вирішувати дослідницькі завдання щодо характеристики особистості соціальної групи.; використовувати отримані дані в практичному житті.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: - Психологія загальна та особистості; - Психологія спільної діяльності; - Психологія управління; - Психологія сім’ї.
Короткий зміст навчальної програми: Соціальна психологія: предмет, завдання, функції, категорії та методи. Соціалізація особистості. Поведінка, спілкування і діяльність людей. Соціально-психологічна характеристика спілкування. Соціальна психологія груп і міжгрупової взаємодії. Прикладні аспекти соціальної психології: закономірності становлення соціально-психологічної реальності у конкретних сферах життєдіяльності індивіда та групи.
Методи та критерії оцінювання: - Поточний контроль (40%): письмові звіти з практичних робіт, усне опитування. - Підсумковий контроль (60%, екзамен): Максимальна оцінка – 100 балів.
Рекомендована література: 1. Гапон Н. Соціальна психологія: Навчальний посібник. – Львів, 2007. – 460 с. 2. Москаленко В.В. Соціальна психологія: Підручник. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 448 с.